Waa'ee fistulaa dhiiraa maal beektu?

Dr. Westan Kisaa, ekispartii fistulaa
Goodayyaa suuraa Dr. Westan Kisaa, ekispartii fistulaa

Dubartoonni sababa miidhama yeroo dahumsaa, ijoollummaadhaan gudeedamuufi sababoota biroon dhukkuba fistulaaf saaxilamuu danda'u. Dhukkubi kun dhiirota irrattis miidhaa guddaa fida.

Dhibeen fistulaa dhiirotaa yeroo ijoollummaa jalqabuu danda'a. Haa ta'u malee, dhibeen kun sababa beekumsa dhabuun dhufuu dhabuu mala.

Ekispartiin fistulaa Dr. Westan Kisaa akka jedhanitti jarreen dhiiraa dubartoota caalaa murtoo gochuun dhibee isaan mudatu kana ogeessatti himachuu danda'u.

Dhiironni amala barumsaa fi odeeffannoo ariitiidhaan fudhachuus waan qabanif dubartoota caalaa waan isaan mudatu kana ibsachuu danda'u jedhu.

Maaliin dhufa?

Dhibeen kun guddachuu xannacha dhiirotaa piroosteet jedhamu waliin wal qabata. Kun dhibee kaansarii yeroo umuriin dhiirotaa dabalaa adeemu dhufu dha.

Yeroo tokko tokkos uumamaan yeroo qaawwi fincaanii bakka uumamaa isaa sirrii irraa gadi siiqee ykn olsiiqee uumamu dhufuu danda'a.

Kun ammoo yeroo afuuffeen fincaanii guutu akka dhiirotni fincaan isaanii hin qabanne ykn hin to'anne isaan taasisa.

Dabalataan, dhukkuboonni saal-qunnamtiidhaan daddarban dhibee kana fiduu danda'u. Yeroo fincaanii dhukkubbiin akka itti dhagahamu taasisuu danda'a.

Dhala ni dhowwaa?

Dhibeen fistulaa dhiirotaa kun akka dhala hin godhannes gochuu danda'a. Yeroo wal qunnamtii saalaa gaggesan sanyiin dhiiraa ykn ispeermiin haala gaariin akka hin dhangalaane ni taasisa.

Sanyiin dhiiraa ykn ispeermiin gara alaatti hin dhufu yoo tahe dhala godhachuuf rakkina guddaa taha.

Mallattoolee

Fincaan qabachuu dadhabuu fi dabarsuu dadhabuun mallattoolee keessaa isa tokko dha. Dhiirri fistulaan qabate akka dubartiin fincooftutti fincaa'a.

Yoo fincaan hin dabarsu tahe dhukkubbii guddaa qabaachuu danda'a. Kanaaf, ogeessa mariisisuun gaarii taha. Yeroo dhaan yoo argame tajaajila baqaqsanii yaaluudhaan ykn dawaadhaan yaaluun ni danda'ama.

Daa'imman uumamaan dhibee akkasiin dhalataniif sirreessuun akka isaan fayyaa guutuun jiraatan gochuunillee ni danda'ama.

Odeessa kana irratti dabalata