Maallaqa dogongoraan ishee ga'etti fayyadamtee yakkamte

Shamarree maallaqa dogongoraan ishee ga'etti fayyadamte
Goodayyaa suuraa Shamarree maallaqa dogongoraan ishee ga'etti fayyadamte

Shamarreen Afriikaa Kibbaa kan maallaqni doolaara Ameerkaa miiliyoona 1.1 dogongoraa gara akkaawuntii isheetti ergame, kuma 63 battalumatti balleessuu isheetiin mana murtiitti dhiyaatte.

Shamarreen waggaa 28 Sibongile Mani jedhamtu Yuunivarsitii Walter Sisulutti barnoota Akkaawunytiingii baratte,maallaqa ishee dhaqqabetti fayyadamuusheetiif jecha poolisiidhaan qabamte. Yakka maallaqa waliin dhawuun fayyadamuutiin akka himatamtuuf harka akka kennitu gaafatamuushee AFPn gabaaseera.

Shamarreen kun bara darbe miindaa ji'aa doolaara Ameerkaa 110n qacaramtee waajjira Maallaqaa mootummaa keessa hojjechaa turte.

Isheen garuu ji'arratti wayita maallaqni doolaara Ameerkaa miiliyoona 1.1 galuuf gammachuudhaan simattee maallqa kana keessaa kuma 63 battaluma qabattee gabaadhaan bahuudhaan meeshaalee gatii qaqqaalii bituu eegalte.

Warri mana baankii yoo maallaqa irra deebiin ilaalan dogongara ta'uusaa hubatanii maallaqa hafe deebisiisan, isheenis akka itti gaafatamtu mana murtiitti dhiyeessan.

Sibongile Mani wayita mana murtiitti dhiyaattu akka yaada faccisaa dhiyeessituuf carraan hin kennamneef.

Shamarreen kun akeekkachiisaan kan gadi lakkifamte yoo taatu ,Adoolessa 2 akka mana murtiitti dhiyaattu beekameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan