Save the Children: Daa'imman biiliyoona 1.2 gidirfamaa jiru

Daa'imman biyyoota addunyaa hunda keessatti rakkoo hiyyummaa, waraanaa fi hojii humnaa oliif saaxilamu Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Daa'imman biyyoota addunyaa hunda keessatti rakkoo hiyyummaa, waraanaa fi hojii humnaa oliif saaxilamu

Daa'imman addunyaarra jiran keessaa walakkaa ol rakkoo hiyyummaa, waraanaa fi qophaatti gatamuudhaan gidirfamaa akka jiran Dhaabbati Kunuunsa Daa'immanii ,Save the Children, gabaase.

Dhaabbati tola ooltummaa Daa'immanii ,addunyaarratti daa'imman biiliyoona 1.2 rakkoo kanaaf saaxilamuu ibsee, kanneen keessaa miiliyoona 153 kan ta'an rakkoowwan sadeen armaan olitti eeramaniin akka dararamaa jiran gabaaseera.

Akka gabaasa kanaatti bara kana haalli qabiinsa daa'immanii akka addunyaatti kan bara darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu fooyya'iinsa qabaatus, garuu ga'aa miti.

Gabaasi kun Guyyaa Daa'immanii Idil-addunyaa gaafa Waxabajjii 1 yaadatamee oolu durseeti kan ba'e.

Akka gabaasa Save the Children'tti addunyaarratti daa'imman biiliyoona tokko ta'an biyyoota hiyyeeyyii keessa jiraatu, miiliyoona 240 kan ta'an ammoo biyyoota waraanni keessatti hammaatu keessa jiraatu, daa'imman shamarran ta'an miiliyoona 575 ammoo bakkeewwan dubartoonni sababa koorniyaatiin qoollifataman keessa jiraatu.

''Sababa eenyummaa fi bakka jireenyaa isaaniitiin daa'imman kunneen carraa daa'imummaa fi egeree isaanii mulqamaniiru,'' jedha gabaasichi.

Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Akka addunyaatti fooyya'iinsi hamma tokko jiraatus ammallee hojii guddaatu hafa

Akka gabaasa Roobii kaleessaa ba'eetti haalli qabiinsa daa'immanii biyyoota 175 keessaa 95 keessatti kan fooyya'e yoo ta'u biyyoota 40 keesatti garuu haala hammaataadhaan gadi bu'eera.

Haala kanaan biyyoonni akkaataa rakkoowwan du'aatii, hanqina nyaataa, hanqina barnootaa fi hojii humnaan oliif saaxilamuutiin sadarkaan qabiinsa daa'immanii kaa'ameera.

Haala qabiinsa daa'immanii gaariidhaan Singaapporii fi Silooveeniyaan tokkoffaa fi lammaffaa qabataniiru, Noorawyii fi Suwiidiin sadaffaa ,Fiinlaandi ammoo shanaffaarra jirti.

Haala qabiinsa daa'immaniitiin sadarkaa dhumaarra kan jiran ammoo Niijeer, Maalii fi Rippaabilikii Giddi Galeessaa Afriikaa fa'a.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan