Guyyaa Farra Tamboo Addunyaa: Biyyoota lakkoofsa tamboo ol-aanaafi gad-aanaan itti xuuxamu.

Dubartii kaaffee teessee tamboo xuuxxu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Faransaayitti tarkaanfiiwwan farra tamboo taasifamaniin namooti miiliyoona 1 tahan tamboo xuuxuu dhaaban

Firaansitti bara 2016 hanga 2017 lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii haa hiri'isuyyuu malee, qorannoo bara darbe taasifameeen addunyaarratti ammayyuu lakkoofsi namoota xuuxanii dabalaa jira.

Guyyaaa Farra Tamboo Addunyaa har'a kabajamuun, araadni kuni eessatti irra jireessaan akka barsiifatame ilaalla.

1) Kiriibaatii

Biyyi odolaa garba Paasfiik irratti argamtu Kiriibaatiin, baayyina namoota tamboo xuuxaniin tokkoffaa irra jirti. Biyya kanatti dhiiroti lama sadaffaa fi dubartooti tokko sadaffaa tahan tamboo aarsu.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyyi odolaa Kiribaatii qaraxa tamboo gad-aanaa qabdi

Lakkoofsi uummata biyyattii 103,000 qofa dha. Tamboonis akka salphaatti argama. Kuni immoo biyyattiin imaammata laaffataa tamboo to'atu waan qabduufi qaraxni itti kaffalamus xiqqoo waan taheefi.

2) Moontenegiroo

Moontenegiroon biyyoota Awurooppaa keessaa lakkoofsa namoota xuuxani harka 46 qabaachuun dursiti

Biyyootni baha Awurooppaatti argaman uummata kuma dhibba jahaa ol yoo qabaatan waggaatti ga'eessi tokko tamboo kuma 4 ol xuuxa.

Xuuxuun lafa namni baayyeen walitti qabamutti haa dhorkamuyyuu malee, namoonni garuu waajira, manneetii nyaataafi dhugaatii fi geejiba uummataa keessatti aarsu itti fufaniiru

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Dhiirota Giriik keessa jiraatan keessaa harki walakkaa tamboo dhaabbatummaan xuuxu

3) Giriik

Giriikitti dhiiroota jiran keessaa walakkaan tamboo dhaabbatummaan xuuxanii fi dubartoota harka 35 tamboo aarsan qabaachuun sadarkaa sadaffaa irra jirti

Asitti jamaa keessatti aarsuun bara 2008 irraa qabee haa dhorkamuyyyuu malee,namooti iddoo fe'ettii xuuxuu hin dhaabne.

Tamboon kuni baayyinaan seeraan ala waan biyyatti galuuf akka dhaabbata qorannoo gabaa Yiroomoonitar jedhutti magaalli Ateens yiroo biliyoona tokko tahu qaraxa irraa argachuu maltu waggaa waggaatti dhabdi.

Biyyoota lakkoofsa namoota tamboo xuuxan xiqqoo qaban

Biyyoota lakkoofsa nama tamboo xuuxuuu xiqqoo qaban keessa Itiyoophiyaa dabalatee Gaanaa, Naayijeriyaa, Eritiraa fi Paanaamaa fa'i

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartiin tamboo xuuxxu akka safuu cabsiteetti ilaalama

Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti lammiileen Afrikaa harka 14 tahan tamboo yoo aarsan lakkofsi kun gidduu galaan tamboo addunyaarratti xuuxamu harka 22 irraa gadi dha.

Afrikaatti Namoota xuuxan keessaa harka 70 hanga 80 dhiirota. Dubartoonni baayyinaan diinagdeedhaan of danda'uu dhabuuniifi dubartiin tamboo aarsuun akka safuutti ilaalamuun lakkoofsa dubartoota tamboo aarsan xiqqaachuuf sababii dha jedhameera.

Gaanaa, Itiyoophiyaa fi Naayijeriyaan konvenshiinii Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa tamboo to'achuuf baasetti waliinglauun lammiilee miidhaa xuuuxuu irraa eeguuf to'annoo fi tarkaanfii cimaa taasisaniiru.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Gaanfa Afrikaatti namoonni tamboo irra jimaa akka araadaatti fayyadamu

Gaanfa Afrikaatti caatiin baayyinaan araada si'essaa waan beekamuuf, lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii xiqqaachuu danda'eera.

Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti namooti miiliyoona 10 tahan caatii qama'u

Lakkoofsi namoota tamboo aarsanii Afrikaa keessatti ammayyuu xinnoo harka 13 hin caalu,haa ta'u malee lakkoofsi saffisaan biyyoota guddachaa jiran ardii kanaatti dabalaa jira akka gabaasa fayyaa Laansetitti. Biyyoota diinagdeedhaan guddatan keessa immoo to'annoo cimaa fi qaraxa guddaa gabaa tamboo irratti taasifamuun lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii hir'acha waan dhufeef warshaaleen tamboo fuula isaanii gara biyyoota guddachaa jiranii garagalfachaa jiru.

Madda suuraa, Tiago_Fernandez

Ibsa waa'ee suuraa,

Chaayinaatti bara 2016tti lakkofsi tamboo fayyadam irra oole waggaa 20 keessatti yeroo jalqabaaf hir'ise

Chaayinaan tamboo oomishuu fi fayydamuutiin addunyaa irraa tokkoffaa yeroo taatu,namoota tamboo xuuxan miiliyoona 300 qabdi. Akka gabaasa Yuroo Monitar Intarnaashinaalitti bara 2016 keessa Chaayinaatti lakkoofsi namoota xuuxanii waggoota 20 keessatti yeroo jalqabaaf hir'iseera.

Awuroooppaatti lakkoofsi dhiirotaa fi dubartoota xuuxanii walitti dhiyaata. Deenmaarkitti garuu lakkoofsi dubartoota xuuxanii kan dhiirotaa caalee argameera.

Tamboo xuuxuun addunyaarratti namoota miiliyoona 7 tahan yoo ajjeesu kana keessaa miiliyoona 1 kan tahan aara tamboo al-kallattiin fudhataniin du'u.

Akka tilmaama Tamboo Ameerikaa fi Biritaaniyaatti tamboon addunyaa irratti gabaa doolaara biiliyoona 770 qaba.