Siinqee: Sirna dubartiin mirgasheef ittiin falmattu

Siinqee: Sirna dubartiin mirgasheef ittiin falmattu

Siinqeen ulee laaftuu durbi Oromoo guyyaa cidhashee akka kennaatti fudhattu.

Durbara heerumtu sana aangoo, mirga, haqaafi wal-qixxummaa ishee ittiin kabachiiftu gonfachiifti.

Abbaan warraa yoo ishee dhaanee, ililchaa siiqqeeshee qabattee gadi baati, dubartoonni ollaas siiqqee isaanii qabachuun ililleesheef dirmatu.

Hamma rakkoonshee karaa manguddoon fala argattutti manatti hin deebitu.

Siiqqeen aangoo hawaasa biroollee dubartiidhaaf kenniti.

Viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Gulaalaa: Yaadataa Birhaanuu