Citaa mataa bofaan hiddamanii hanga du'aatti

Bofni erga ajjeefamee saatii tokko booda hidduu ni danda'a
Ibsa waa'ee suuraa,

Bofni erga ajjeefamee saatii tokko booda hidduu ni danda'a

Namichi citaa mataa bofa ajjeesaa jiruun hiddame du'aafi jireenya gidduu jira, summii bofaa kanarraa fayyuudhaafis farra summii bofaa kana qoricha busheessu doozii 26 isa barbaachisa.

Namichi mataa bofa kanaan kan hiddame osoo gatuuf deemaa jiruu ture.

Jeenifer Satkiliif akka madda Oduu KIII-TV jedhamu naannootti argamutti himtetti abbaan manaa ishee osoo oyiruu isaanii keessa hojjechaa jiruu bofa meetira 1.25 ykn dhumdhuma lamaafi taakkuu takko kan caaluu argee mataa irraa kute.

Yeroo gataa jirutti mataan bofa kun isa hidde.

Bofti erga du'ee saatii dheeraa boodallee humni hidduu isaa deebi'ee ka'uu ni danda'a.

Aadde Satkiliif akka KIII-TV'tti himtetti abbaan manaa ishee yerooma sana hollachuu jalqabe.

Mana isaatiis xiyyaaraan gara hospitaala dhiyeenyatti argamuu geeffamee qoricha farra summii bofaa 'CroFab' jedhamuun wal'aanamaa jira.

Erga hiddamee torban tokkoon booda, kaleen isaa xiqqoo hojjechuu dadhabeera malee namichi haala foyyaa'aa ta'e keessa jira.

Dr. Leslii Booyer, Yuunvarsiitii Ariizoonaatti Dhaabbata VIPER'tti ogeettii fayya farraa summii bofaa kan taaate, bofa mataa kutuun ajjeesuu yaaluu sirrii akka hin taane akeekkachiifti.

"Gara gara ciccituun summiin isaa faca'ee akka itti kaasan rakkisuu danda'a," jetti ogeettiin kun.