Qubsuma koo 36: Dhukkeen akka bokkaatti wayita roobu na ajaa'iba

Amalaset Haayilee Image copyright Amalaset Haayilee

Amlaset Haayileen jedhama. Akka carraan gara Kuweet dhufe. Yeroo sana daa'ima waanan tureef waa'ee godaansaallee hin beekun ture.

Yeroo ta'e wayii barsiisaa koo waliin waldhabnee waan turreef torbanootaaf mana barumsaa osoo hin deemin hafe.

Wayita kana shamarree Kuweetirraa dhufte tokkotti akkan garas deemuu barbaadu itti himeen ture, isheen garuu tole naan hin jenne.

An garuu gorsa ishee fudhachuu dhiiseen waan garaan koo yaade godhe.

Kuweet Itoophiyaa irraa kan adda taatu qabeenya isheetiin. Ummanni biyyattii baayyee sooreyyiidha. Itoophiyaan garuu qabeenya uumamaa qofa qabdi.

Dhukkeen biyya kanaa baayyee na ajaayiba. Akka bokkaatti rooba. Kan Itoophiyaatiin baayyee addadha. An wayita dhukkeen akka bokkaatti roobu argee hin beeku, baayyeedhuma na ajaayiba.

Biyya kana taa'ee kanan yaadu Ayyaana waggaati. Ayyaanni waggaa wayita ga'u walgeenyee kabajanna. Anaaf kun waan baayyee waan na yaadachiisuuf akka na jala darbu hin barbaadu.

Image copyright Amalaset Haayilee

Gosoota nyaataa kuduraalee fi muduraaleerraa hojjetaman akkasumas cuunfaa baayyinaan nan fayyadama. Karaa foddaa magaalattii ilaaluu , darbees konkolaattota ilaaluudhaan nan bohaara. Kunneen magaalattiitti simboo horaniiru.

Hanga ammaatti rakkoo guddaan na mudachuu baatus, gara jalqabaarratti afaan biyya kanaa wallaaluun koo na danqee ture.

Utuun carraa argadhee gara biyya koo deebi'ee, yeroo hunda kanan jaalladhu magaalaa Maqalee keessa boqochuun barbaada.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata