''Abbaan koo ijji jaamee, haati koos dulloomteetun argadheen''

Faqqadaa Waariyoo maatii isaa wayita argu

Madda suuraa, Laaloo Assaabii Komunikeeshin

Ibsa waa'ee suuraa,

Faqqadaa Waariyoo maatii isaa waggaa 21 booda ijaan arge

Dhalataa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii kan ta'ee Faqqadaa Waariyoo ALA bara 1983 qee'ee maatii isaatii erga bahee waggoota 21 booda maatiitti makame.

Innis akka BBC'tti himeetti, erga maatii isaatti nagaa dhaammatee bahee waggoota 7'f miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uun tajaajilaa ture.

''Achuma (raayyaa ittisa biyyaa) keessatti of ijaarree, bara 1998 Janaraal Kamaal Galchuu wajjin baanee Eertiraa seenne'' jedha Faqqadaan.

Erga Eertiraa galee maatii isaa takkaa dubbisee hin beeku. Haati, abbaa fi firoottan isaas jiraaf du'aa isaa hin beekan.

Ijji abbaa fi haadhaa ala ilaalaa barri baraan bakka bu'e. Turtii waggaa 12 Eertiraa booda waggaa lama dura Finfinnee gale.

''Bara 2016ttin dirqama fudhadhee gara biyyattin deebi'e. Biyyatti as deebi'ee akkuman Finfinnee gaheen qabame. Ma'aakalaawii qormaataaf ji'a shan tureen, shororkeessaadha ati miseensa waraana ABO jedhamee himatameen gara Qilinxoo deeme''

Faqqadaa Waariyoo turtii waggaa lamaa manneen hidhaa Ma'aakalaawii fi Qilinxoo booda Caamsaa 31 bara 2018 tasa himatni shorokeessummaa isaa adda citee hidhaa bahe.

Guyyoota sadi booda gara qe'ee maatii isaa aanaa laaloo assaabi wayita gahu ijji abbaa isaa barootaaf ala eegaa ture argaadhabee fi harmee isaa jireenya rakkisaa jiraachaa jirtuun wal arge.

''Abbaan kiyya ijji isaa jaamee na eege. Haatii koos dulloomte qansiraa hojjettee isheedha nyaachisaa jirun itti gale. Hin amanne yeroon galu dhuguma itti hin fakkaanne. Namni baayyeen nama du'etu gale jedhee ajaa'ibsiifate,'' jechuun haala ture yaadata.

Rakkoon warra koorra gahe bayyee na gaddisiiseet ture. Haata'u malee gargaarsi uummataa naaf godhame na gammachiiseras jedha Faqqadaan.

''Namoonni achi buuteen isaanii dhibe essa akka jiran beekuu baadhu kan lubbuun jiru gaafa tokko akkuma koo galuu hin oolan''jedha.