''Warra qormaata fudhachuu barbaadan ni qorra" Dr Fireew Taganee

Yunivarsitii Baahir daar

Madda suuraa, FACEBOOK/BAHIRDAR UNIVERSITY

Ibsa waa'ee suuraa,

Yunivarsitii Baahir daar

Mormiin barattoota Yunivarsitii Baahir Daaritti guyyoota sadiif itti fufe olee jira. Barattoonni maandisumm aawaggaa sadaffaa qormaata waliigalaa harawaa akka fudhataniif yaada ka'een walqabatee baatii Fulbaanaa irraa kaasee gaaffii barattootaan ka'aa ture itti fufuun adda cita qormaataaf madda ta'eera.

Gara dallaa yunivarsitii maandisummaatti humnootiin nageenyaa naannichaa galusaanitiifi walitti bu'iinsi umamuusaa barattoonni BBC'n dubbise himaniiru. Yunivarsitichi gama isaatiin qormaatichi kallattii biyyaalleessaa Ministeera Barnootaatii kaa'ameedha jedheera.

Barataan waggaa sadaffaa maqaansaa akka hinkaafmne gaafate tokkos, Baatii Caamsaa 30 ALI bara 2010 irraa eegaluun seerri qormaata barnoota biyyaaleessa hunda hammatuu yunivarsitichatti gabatee beeksisaa rratti maxxanfamu dubbata.

''Haala beeksisichaatti, qormaanni hunda hammate kun kan duraan ittiin hojatamaa ture osoo hintaane, barataan harka 50 gadii galmeessees darbu akka hindandeenyee fi barnoota adda kutuun gara maatiitti deebii'u akka qabaatu ibsa,'' jedheera barataan kun.

Kana malees, waggoota sadan darbaniitti barattoonni sababii adda addaatiin barnoota adda kutuun eegalan, kanneen qormaata kufanii deebii'anii eegalan qormaaticha fudhachu akka hindandeenye seerri haaraan kun ni ibsa jechuun dubbata.

''Barattoonni Yunivarsitii Baahir daariitti inistituyutiin maandisummaa waggaa sadaffaa, qormaata hunda hammaataa jedhamu fi sirna barnootaa keessatti bara dheeraaf kennamaa ture hinfudhannu jechuun gaaffii kaasaniiru,'' kan jedhan ammoo Pirezidaantii yunvarsitichaa Dr Firew Taganeeti.

''Sirni barnootaa hiriiraan hingeedaramu. Qormaata baroota dheeraaf itti fayyadamaa turreedha.'' Yunivarsitoonni biraas haaluma walfakkatuun barattoota isaanii qoraa jiru jedhu pirezidaantichi.

Seerichi haala adda addaatiin hojiirra olafamaa akka ture hubachu dandeenye jirra. Haa ta'u malee seerichi sadarkaa ministeera barnootaatti kan dabarfameedha yaadni Dr Firew.

Pirezidaantichi itti dabalunis, ''Waara qormaata fudhachu barbaadan ni qorra, waara hinqoramnu jedhan ammoo dirqisiisuu hindandeenyu. filannoon kan isaaniti,'' jedhaniiru.

Barataanni yunivarsitichaa Sanbata ganamaa eegaluun hiriiraan gara bulchiinsa yunvarsitichaa deemanii gaaffii dhiyeefachusaanii kan dubbatu barataan kan birati.

Dilbata waajjirri cufaa waan tureef jecha barattoonni Wiixata ganama irra deebiin hiriira gochuun gaaffii dhiyeessannaan, yunvarsitichis barattoota haaluma kutaa barnoota isaanitiin dubbisuuf beeksisa maxxansu isaa BBC'tti hemeera.

Mormiin barattootaa kun Kibxatas kan itti fufee yoo ta'u, Guyyaa Robii garuu humnooti addaa naannichaa gara dallaa yunvarsitichaa galuun barattoota irratti tarkaanffii humnaa fudhachuu isaanii ibseera.

Dhumarrattis pirezidaantiin yunivarsitichaa Dr Firew barattoota dubbisuuf waan murtessaniif haallichi xiqqoo tasgabbaa'usaa himeera.

Barattoonis seerichi haarawaa akka itti ta'eefi jalqabaa waggaa irratti sirna hubannoo cimsu irratti kan hindubbatamiin ta'usaan pirezidaantichatti himaniiru.

Dr Firew gama saanitiin barattoota waliin waldhagahu waan dadhabaniifu walgahichi adda citusaa himaniiru.

Guyaa Robii gaman garuu qabeenyaa yunvarsitichaa irraan miidhaa qaqabsiisuu jalqabu isaanitiin qaama motummaa dhimmisaa ilaalu waliin dubbachuun tarkaanffii fudhachuuf dirqamusaanii himaniiru.

Humni nageenyaa naannichaa gara dallaa galees barattoota kan reebeefi barattoonnis baqachuuf yoo dallaa yaabbatan miidhaaf saaxilamusaanii barataan dubbifne kan biraa nutti himeera.