Doonaald Tiraamp: Ameerikaan kaampii godaantotaa hin taatu

Donald Trump Image copyright Pool

Pirezedaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi biyya isaanii akka "kaampii godaantotaa" taatu hin eyyamu jedhan.

Kan kana jedhanis, imaammata godaantotaa bulchiinsi isaanii baase cimsanii akka hojiirra oolchan tumsuuf akka jiran yeroo dubbatanitti ture.

"Ameeerikaan kaampii baqattootaa ta'uu hin qabdu. Biyyattiin bakka buufataafi dhiyeessaa baqatootaa ta'uu hin qabdu - ta'uus hin qabdu."

UN'tti dursaan mirgoota namoomaa ammoo imaammaticha "rifachiisaafi kan fudhatama hin qabnedha" jechuun imaammata Ameerikaa kana abaaraniiru.

Wixata darbe Tiraampi akka jedhanitti: "Waantota Awurooppaa, akkasumas bakkeewwan biroo gara garaatti uumama jiran jiru ilaalaa, jedhan Tiraampi.

"Waanta akkasii kun osoon arguu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu," jedhan.

Akka jecha Pirezedantichaatti, biyoonni Awurooppaa godaantonni miliyoonaan akka galan eyyamuu isaaniitiin dogoggora hojjetan.

Keessatti Tiraampi Chaansilara Jarman Angeellaa Merkeliin baayyisanii qeeqan. Sabni ishee tarkaanfii Chaansilarittiin fudhatteen ishee irratti ka'aa akka jiranillee yaadataniiru.

Pirezedaantiin warra Rippablikaanotaarraa ta'e kun warra garee Dimokiraatotaa dhimma seera godaantotaa kanarratti gara walii galteetti dhufuu dhiisuu komachaa jiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Daa'imni biyya Handuraansirraa godaane poolisii Ameerikaatiin qabamee

Imaammatichi maali?

Walakkaa ji'a Eblaarraa hanga Caamsaatti ijoolleen 2,000 ta'an daangaa Ameerikaatti maatii isaaniirraa adda ba'aniiru.

Imaammanni bulchiinsa Tiraampi "obsa isa dhumaa" jedhu namoota seeraan ala Ameerikaa seenaan warra kolu galtummaa gaafatan dabalatee, seeratti akka dhiyaatan taasisa.

Kun ammoo maatiin akka ijoollee isaaniirraa adda ba'an taasisaa jira.

Sababii kanarraa kan ka'een, ijoolleen dhibba hedduutti lakkaa'aman maatii isaaniirraa adda ba'anii mankuusaafi suupper-maarkeetii dabalatee buufata baqattootaa keessa jiru.

Buufanni guddisa daa'immanii gara garaas bakka akka dhabaa jiran dubbataa jiru.

Eenyutu qeeqaa jiraa?

Dimokiraatonniifi warra Rippabilikaanotaa keessaa gariin bulchiinsa kana cimsanii balaaleffatu.

Tarkaanfiin imaammata godaantota kun haadha warraa pirezedaantichaa Meelaaniyaa Tiraampi irraallee qeequmsa jabaatuu mudate. Dhuma torban darbee kana "osoo ijoolleen maatiirraa adda ba'anii arguun na jibbisiisa" jettee turte Giiftiin kun.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata