Siyyuum Tashooma: Namoonni miliyoona 2 akka irratti hirmaatan ni tilmaamna

Hiriira mormii

Madda suuraa, Getty Images

Hiriirri kaayyoon isaa Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahmadiif deggersa agarsiisuuf jedhame Sanbata dhufu Waxabajjii 23, 2018 magaalaa Finfinneetti gaggeessuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuun dhaga'ameera.

Warra hiriira kana qindeeessaa jiran keessaa tokko kan ta'an Obbo Guddataa Galaalchaa kaayyoo hiriira kanaa yeroo BBC'tti himan, "Ar'a biyyi keenya jijjiirama keessa galtee jirti.

Jijjiiramni kun ammoo kan uummataa waan ta'eef uummanni isa argameef galateeffachaa warra qabsoo kanarratti lubbuu isaanii dhaban, warra qaamaa hir'ataniifi maatii isaanii irratti dhaban yaadachaafi galateeffataa ooluudha," jedhan.

Keesumattimmoo, Obbo Guddataan yeroo ammaa Dr. Abiy Ahmad Ministira Muummee biyyatti ta'eera. Kaayyoofi dhimmuma uummanni qabatee ture qabatanii fuula duratti deemaa waan jiraniif jabaadhu nutillee si waliin jirraa jechuudhaa jedhan.

Koree qindeessitu hiriira kanaa keessaa kan ta'an kan biraan barreessaafi barsiisaa Siyyum Tashoomeedha. "Hiriira kana gaggeessuudhaaf adeemsa barbaachisu dhibba keessaa 75 xumurameera, " jedhan.

Akka Obbo Siyyum jedhanitti kaayyoon hiriirichaa mirgoota dimokiraasii ofii fayyadamuufi tarkaanfiiwwan gaarii ministirri muummeen haaraa fudhataa jiruuf deggersa qaban agarsiisuudha.

Namoota dhiyeenya kana hidhaarraa hiikaman Habtemikaa'el Abbabbaa (Abbabaa Qastoo) fi Sintaayyoo Chekkol dabalatee namoota ja'a ta'an kaka'umsa dhuunfaa isaaniitiin hiriira kana akka qophaa'u kan jalqaban.

Hiriirri nagaa kun akka gaggeeffamu erga baramee booda gaaffileefi yaadonni kana waliin walqabatan dhaga'muutti jiru.

Madda suuraa, Seyoum Teshome

Akka Obbo Guddataas ta'e Obbo Siyyum jedhanitti hiriira deggersaa kana keessaa paartiin kamiyyuu harka keessaa hin qabu.

"Ani miseensa paartii kamiiyyu miti, ana waliin hiriira deggersaa kana qindeessaa kan jiran Obbo Guddataa Galaalchaa, Abbabaa Qastoofi Sintaayyoo Chokkol dabalatee hundi keenya sirna kana keessa kan hidhamneefi dararaan nurra ga'edha," jedhan Obbo Tashoomeen.

Gaaffiin Ministirri Muummee kan gara aangootti dhufan ammallee guyyoota 100 osoo hin guutiin kan gara itti fo'amu hin beekamiin jiru dursanii hiriira deggersatiin bira dhaabachuun waan ariifatame hin fakkaatuu kan jedhu ture.

"Shallaga guyyootaa akkasii kana keessa seenuu caalaa jalqabbii gaarii ministirri muummee agarsiisaa jiru deggeruun qajeelaadha," jedhan Obbo Siyyum.

Ibsa koreen giddu-galeessaa ABUT gidduu kana baase qindeessitoota hiriira kanaatiif ka'umsa akka ta'e dubbatanii sababiin ijoon hiriirichaa garuu "mirgoota dimokiraasii keenya hojiin agarsiisuu fedhuu keenyadha," jedhan.

Barsiisaa Siyyum Tashoomee hiriira deggersaa Sanbata dhufu kana irratti namoonni miliyoona 2 ta'an ni argamu jedhanii akka yaadan dubbataniiru.