Mariin araaraa Sudaan Kibbaa waliigaltee malee xumurame

Hooggantoo Keeniyaa, Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa Finfinneetti Image copyright YONAS TADESSE
Goodayyaa suuraa Mariin Araaraa Sudaan Kibbaa Finfinneetti taa'amaa ture hin milkoofne

Mariin araaraa haaraan Pireezident Saalvaa Kiirii fi hoogganaa finciltootaa Ree'iik Machaar erga waggaa lamaatii yeroo duraatiif Finfinnetti walitti fide osoo hin milkaahin hafe.

Hoogganaan finciltootaa Ree'iik Machaar, bara 2016 erga Jubaa gadhiisanii Afrikaa Kibbaatti adabbii manaa akka hin baane isaan dhorku jala turan.

Marii Finfinnee kanaan wal-waraansa waggaa afurii biyyattii dhaabuufis Machaar biyya dhimma Sudaan Kibbaarratti loogii hin qabne sadaffaatti akka dabarfaman ta'eera.

Ree'iik Machaar turtii addabbii manaa akka hin baane dhorku jalaa dhiyeenyatti bilisa akka bahan ifa ta'us ammatti Sudaan Kibbaatti deebi'uu hin danda'an. Hooggantotni naannicha Machaar, biyyoota naannichaan ala jiran keessaa tokko keessa akka qubatan mijeessaa jiru.

Pireezident Kiir, mootummaa ce'umsaa kamuu keessatti wixinee Itti aaanaa isaanii duraanii Machaar waliin akka hojjetaniif dhiyaate hin fudhadhu jedhaniiru.

Mariin araaraa guyyoota lamaa qaamoleen mariyatan dhimma ijoo dhuunfaa isaanirratti xiyyeefachuu isaaniirraa kana ka'e bu'aa malee xumurameera.

Kutaan marii kanaa itti aanu Sudaaniifi Keeniyatti kan itti fufu yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif dhimmi Diinagdee biyyatti Sababa walitti bu'iinsaatiin dagatame ni mariyatama jedhamee eegama.

Biyyaa boba'aan badhaate kanatti omishni boba'aa gara adda cituutti siiqeera. Jaarsoliin araaraas mariin kun milkaa'ee araarrii bu'uu baannaan biyyattiirra qoqqobii kaahuuf dorsisaa jiru.

Sadaasa bara 2013 waraanni erga eegalee namoonni kumoota dhibbaan lakkaawaman lubbuu isaanii dhabaniiru, miiliyoonaan kan lakkaawamanis qe'eesani gadhiisanii buqqa'uf dirqamaniru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata