Abiy Ahimad: 'Nama ajjesuuf yaaluun mo'amudha, salphina'

MM Dr. Abiy Ahimad

Ministirri Muummee Abiy Ahimad haasawa erga balaan qaqqabeen booda ummataaf taasisaniin, ''Jaalalli ni mo'ata. Ajjeechaan mo'atamuudha,'' jedhaniiru.

"Ajjeechaan salphachuudha."

Yaadni hammeenyaa keessan isiiniif hin milkoofne' jechuun warra du'aniifi kan miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsaniiru.

Wareegamni lubbuu har'a kanfalame kan yeroo hunda yaadatamu yoo ta'u, guyyaan har'aa mataansaa wareegamaan kan argame ta'uu yaa hubannu jedhaniiru.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Gareen BBC achi tures haala dho'iinsa boombiin booda ture akkasiin waraabee jira.

"Lammii ofiirratti kana yaaduudhaan gocha akkasii raawwachuun ofumaanuu xinneenya. Nuti garuu Itoophiyaanoonni ummata guddaadha, warra xixiqqaa waliin gadii deebiinee xiqqoo hin taanu."

''Humnoonni guyyaa har'aa kanatti gammachuu keenya dukkaneessuuf gocha kana raawwattan isiiniif hin milkoofne. Ammas harki Itoophiyaa nageenyaafi jaalalaaf baname hindacha'u,'' jedhaniiru.

Kana malees, warreen kun akka hinmilkoofnee yaaltan kaleessa siiniif hin milkoofne, har'aas akkasuma, boruus isiiniif hintaane.

Akka gocha keessan hammeenyaa kana irraa deebiitaniin isiin gaafadha jedhaniiru.

Tokkummaan ummanni Itoophiyaa eegalee haalawwan akkanaa xixiqqoon boodatti deebi'uu waan hinqabneefuu, namoota gocha ammeenyaa kana raawwataniif baayye gaddina.

Warra lubbuusaanii dhabaniif ammoo gadda olaanaa itti dhagahame ibsaniiru. Gochiicha irrattis poolisiin gadi fageenyaan qorachaa kan jiru yoo ta'u, akkuma xumurameenis ummtaaf ifa taaifama jedhaniiru.

Hanga sanattis namoonni naannicha turtan waan agartaniifi dhageessan hunda poolisiin akka gahaniif waamicha taasisaniiu.