Tiraamp godaantota hatattamaan gara dhufanitti deebisuufi

Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Tiraamp daangaa irratti to'annooon jabaa akka adeemsifamu waamicha dhiyeessan

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namni seeraan ala Ameerikaa galu adeemsa seeraa tokko malee gara dhufetti akka deebi'u jechuun fuula tiwiitaraa isaanii irratti barreessan.

Akkas jedhan ''Namni tokko gaafa seenu miila dhufeen, murtee fi dhaddacha malee iddoo dhufetti deebisna.''

Yaada kana kan barreessan erga imaammata isaanii ijoollee baqattootaa maatii isaanii irraa adda baasu akka kaasan himaniin booda dha.

Ji'a Caamsaa fi Waxabajjii keessa qofa imaammata isaanii kanaan daa'imman 2,300 tahan maatii isaanii irraa addaa bahaniiru.

Ji'a Caamsaa keessa namooti daangaa Ameerikaa qaxxaamuranii galan imaammata Tiraamp Jalatti qorannoon seeraa irratti taasifameera.

Pirezidantichi warra kooluu galaniifi sababa diinagdeetin godaanan gargar hin qoodne.

Tiraamp paarti mataa isaaniirraa otoo hin hafiin qeeqni 'yoo barreessitu afaan kee eegganne' jedhu irra gaheera.

Baatii waxabajjii keessa Tiraamp 'Maatiin gaafa diigamu ilaaluu hin danda'u' jechuun imaammata isaanii maatii fi daa'imman addaan baasu kan dhaaban.

Ajajni Tiraamp daa'imman maatii isaanii waliin akka qabaman hayyamu kun seera federaalaa biyyatti daa'imni guyyaa 20 caalaa qabamee turuu hin qabu jedhu sarba.

Imaammata laaaffisuu, afaan darbuu

Kiriis Baklar, gaazexessaa BBC Waashingitaniiti hojjetu

Ummanni yeroo godaantotaafi daa'imman isaanii adda bahan argee watwaatee boo'e Tiraamp akka imaammatticha laaffisan dirqisiise.

Kana booda garuu seerri godaantotaa Ameerikaa addunyaa biraa biratti waan kolfaa dha. Kanaaf, seerri jabaataan bahuu qaba jechuun irra deddeebi'uun dubbatan.

Yaada isaanii kana paartileen mormituu akka hin fudhannee yoo beekaniyyuu deeggartoonni isaan ejjennoo isaanii waliin akka jiran ni amanu.

Bara 2016, Tiraamp erga aangootti dhufaniin booda godaantootni baayyeen yeroo daangaa biyyatti qaxxaamuruuf jedhan waan qabamaniif, lakkoofsi namoota daangaa darbanii hir'iseera.

Bara 2018 ji'a Guraandhalaati qabee garuu lakkoofsi godaantota seeraan ala daangaa qaxxamuranii dabalaa jira. Baatii darbe warri qabaman qofti dachaa waggaa darbe ji'a walfakkataatti qabamanii tahu.

Seeraan ala warra daangaa qaxxaamuran lakkaa'uun waan hin danda'amneef, tarkaanfiin fudhatamaa jiru daangaa irratti qabanii hidhuu dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata