Zimbaabuweetti dhohiinsi boombii namoota lama ajjeese

Lubbuu baraaraa harka ol qabee jiru.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidanticha sababii dhohinsa kanaan filannoon hin hafu jedhan

Balaa dhohinsaa sanbata darbe duula na filadhaa magaalaa guddoo lammaffaa Zimbaabuweetti qaqqabeen namoonni lama lubbuu dhaban.

Daarektarri hospitaala Mapiloo, Soolwayo Ingwenya namoonni biroon miidhama jireenya isaaniif sodaachisu keessa jiru jedhu.

Pireezidant Emersanfi itti aantota isaanii lama dabalatee namoonni 49 tahan dhohinsichaan miidhamaniiru.

Yaalii ajjeechaa filannoo ji'a Adoleessaan dura kaayyefameedhas jedhaniiru.

Erga hogganaan yeroo dheeraa biyyattii Roobart Mugaabeen aangoo irraa bu'aniin booda kuni filannoo isa jalqabaati.

Minaangagwaan, balaan kuni filannoo akka hin hambisne dubbatan.

Namni jaalatamaan filannoo kana mo'achuu danda'u isa yoo jedhameyyuu, xiinxaltoonni garuu, iddoo gorsaa isaa duraanii dirqiin fudhachuufi mootummaa Mugaabee duraanii akka itti fufu taasisuun diina ni qabaataa jedhu.

Mormituun isaa Neelsan Chaamisaa balichaaf namni itti gaafatamummaa fudhatu hin jiru jechuun balaaleffatan.

''Dhohinischi anarraa xiqqooma fagaatet kan uumame' garuu yeroo koo miti ''Yaalii ajjeechaa akkasiif haaraa miti'' jechuun miidiyaa biyyattiitti himan.

Maqaan namoota du'anii yoo eeramuu baateyyuu tokko pireezidantii itti aanaa Kostaatiinoo Chiweengaati jedhameera.

Qondaaltonni mootummaa saddeet, miidhamni isaanii lubbuuf hin yaaddessu jedhmeera.

Poolisiin waa'ee shakkamtootaa nama gurra nu buuseef badhaasa qabna jedheera.

Maddeen qoranno ajjeechaa kanatti dhihoo tahan boombii darbatame ta'uu hin oolu jechuun BBC tti himaniiru.

Dubbi himaan pireezidantichaa akka jedhaniitti pireezidantoonni lamaan miilaafi fuula isaanii irratti miidhaan qaqqabeera.

Qabeentaa mormituun kan qabamte Bulawayoon duula na filadhaa pireezadantichaa yeroo jalqabaafi kan keessummeessite