Manni murtii addabbii du'aa dubartii abbaa warraashee ajjeestee haqe

Nuuraan Huseen Image copyright AMNESTY INTERNATIONAL

Manni murtii olaanaa Sudaan addabbii du'aa dubartii abbaa warraashee albeen waraante ajjeefte Nuuraan irratti dabarsee ture haqeera.

Abbaa warrraa (firoota ishee biraa fulduratti) dirqiin gudeede kan ajjeeste Nuraan duuti irratti murtaa'ee ture.

Nuraan dubartii wagga 19 yoo taatu, amma hidhaa waggaa shaniin qofa akka adabamtu murtaa'eera. Mucaan isaanii du'a irraa hafuusheetti gammadoo akka tahan haati Nuuraan BBC'tti himan.

Namoonni beekamoofi dhiibbaa uumuu danda'an baayyeen 'Nuuraa haqa haa argattu' jechaa miidiyaalee hawaasaatti duula bananiifii turan.

Abbaan warraashee ijoolleen adaadaashee harka ishee akka qaban gochuun bakka isaan jiranitti akka ishee gudeedaa tureefi kanas yeroo lammataaf irratti raawwachuuf akka ture Nuraan ni dubbatti.

Nuraan bultii kana durbiishee waliin kan dhaabde waggaa 16 tti dirqamaan yoo ta'u namichis waggaa 16 ishee hangafa ture.

Akka Biyyootni Gamtoomanii jedhutti Sudaanitti ijoollee dubaraa sadii keessaa tokko umriin ishee 18 otoo hin guutiin bultii dhaabdi.

Akka haati Nuraan jedhanitti, Nuuraan abbaa warraasheen erga gudeedamteen booda of kan jibbite ta'uufi albees kan qopheessite of ajjeesuuf ture jechuun BBC tti himan.

Waan raawwattes yeroosuma maatiisheetti kan himte yoo tahu, abbaanshees haaloo bahumsa sodaachuun maatiisaanii hunda gara buufata polisiii fuudhanii akka deeman gabaasameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata