Ibidda Naayiroobii: Balaa bakka gabaattii uumameen namoonni 15 du'an

Balaa Abiddaa Gikoombaa Image copyright SNS
Goodayyaa suuraa Balaan ibiddaa nama 15 ajjeesee qabeenya hedduu barbadeesse

Balaan ibiddaa magaalaa guddittii Keenyaa Naayiroobiitti uumame yoo xiqqate namoota 15 galaafateera.

Balaa ibiddaa halkan walakkaa uumamee qabeenya guddaa barbadeesse kanaan namoonni 50 ol ta'an ammoo madaa'aniiru.

Akka Gaazexaan Istaandardi jedhutti, Gikombaan magaalattii keessatti bakka gabaa dirree guddaa banaa yommuu ta'u, balaan ibiddaa bakka kanatti irra deeddeebi'ee mul'achuun shakkii ibidda dho'insaan uumamu ta'uu mala jedhu kaaseera.

Haa ta'u malee, ka'umsa balaa ibiddaa kan ammaa kun hin beekamne.

Akka Tajaajilli Ambulaansii St John jedhutti yoo ta'e ibiddi kun kan dhalate Roobii sa'atii 02:30 irratti yommuu ta'u to'achuuf daqiiqaa 90 fudhate.

Turtii kana keessattis manneeniifi gabaawwan naannoo jiranitti babal'atee ture.

Namoonni miidhaman gariin kan gubatan yommuu ta'u kaan ammoo wayita qabeenya isaanii baafachuuf yaalanitti haara summaa'aan ukkaamamuun miidhaan irra ga'eera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Gikombaan gabaawwan gurguddoo Naayiroobii keessatti argaman keessaa isa tokkodha

Akka maddeen hospitaalarraa argaman jedhanitti warra lubbuun isaanii darbe keessaa afur daa'immanidha.

Akka suurri dhaabbata oduu Reuters irraa argame agarsiisutti namoonni bakka gubateefi daaraa keessa barbaachatti jiru.

Namoonni madaa'an hospitaalota magaalattii keessa jiranitti geeffamaniiru.

Gabaan gubate kun uffataafi kopheewwan tajaajilan akkasumas muduraaleefi hojiiwwan mukaa ibidda kanaan gubateen beekama.

Odeessa kana irratti dabalata