DRC: Paarkii Bineensota Bosonaa keessaa boba'aa baasuufi

Maatii Maawunteen Goorillaa paarkii Viruungaa keesatti

Madda suuraa, Brent Stirton/Getty

Ibsa waa'ee suuraa,

Paarkiin biyyoolessaa Viruungaa dahoo Maawunteen Goorillaa, bineensota sanyiin isaanii lafarraa baduuf jiruuti

Mootummaan Dimooookraatik Ripaabliik Koongoo Paarkiiwwan bineensootaa biyyooleessaa daanga'an lama, Viruungaa fi Saloongaan keessatti barbaacha boba'aa eegaluuf murteesse.

Murteen kun quuqamtoota naannoo irraa qeeqni hamaan isa mudateera. Quuqamtootni kunneen, boba'aa barbaaduuf hojiin hojjetamu bineensota bosonaa badiif saaxila, ciramni bosonaas ho'a addunyaa dabala jechaa jiru.

Akka murtee mootummaa biyyattiitti tokko shanaffaan parkii Viruunga barbaacha boba'aaf ni cirama.

Paarkiin kuun dahoo Arbaa, balaan lafarraa baduu kan isaan qunname maawuunteen Goorillaa fi qamalee gosa bonoobooti.

Paarkiiwwan lameen Unescotti hambaa Addunyaa ta'anii kan galmaahan yoo ta'u, paarkiin biyyoolessaa Saloongaan lafa bosona roobaa Amaazonitti aanee addunyaa irratti kan lammataa ta'e Koongoo keessattii lafa sq km 36,000 uwwisa.

Mootummaan biyyattii kutaa biyyattii kamuu keessatti barbaacha boba'aaf hayyama kennuuf aboo qabaachuu eeruun bineensota bosonaa haala balaarra hin buusneen kan hojjetamu akka ta'e beeksiseera.

Madda suuraa, Brent Stirton/Getty

Ibsa waa'ee suuraa,

Paarkiin biyyoolessaa Viruungaa paarkiiwwan Afrikaa keessatti heddumina lubbuu qabeeyyiin beekamu.

Kutaalee paarkii Viruungaa aardii Afrikaa keessatti dahoo bineensotaa tuttuqaarraa ittifame isa duraanii bakka garaa garaatti qooduun hojii eegaluuf qophiin xumuramaa jiraachu kaabineen beeksiseera.

Bara kan gara jalqabaatti paarkiin hawwata tuuristootaa ta'e kun butamanii fudhatamuu dawwattoota Briteenii 2 fi ajjeefamuu eegduu paarkichaa tokko booda hanga bara 2019 akka cufamu ta'eera.