Nyaata Filippiinsi handaaqqoo irraa qophaa'u

Nyaata Filippiinsi handaaqqoo irraa qophaa'u

Adoboon foon lukkuu mi'eessituu keessatti cuuphamee qophaa'uu yoo ta'u, gosti biraa Adoboo immoo bofa,raachaa fi kuruphisa irraa qophaa'uu ni danda'a.