Itiyoo-Ertiraa: Asmaraa deemuuf maaltu si barbaachisa?

Booying 787 Image copyright AFP

Balala'insi waggoota 20f addaan citee ture Kibxata Adoolessa 17/2018 akka eegalu, Daandiin Xuyyuuraa Itoophiyaa beeksiseera.

Kunis kan tahe erga Ministirri Muummee Abiy Ahimad erga Asmaraatti daawwannaa taasisanii boodadha.

Balala'insa wagoota 20n booda taasifamu kanaaf xayyaara jabanaawaa tahe Booying 787 akka fayyadamus beeksisee jira.

Yoo gara Asmaraa deemuuf fedhii qabdu taanaan, maaltu isin barbaachisa?

Viisaa

Lammiileen Itoophiyaa gara Ertiraa imaluuf viisaa barbaaduu fi dhiisuun isaanii hanga yoonaa odeeffannoon haa jiraachuu baatu malee, dippiloomaatonni Finfinnee jiran waan jedhan, namoonni daawwannaaf deeman Asmaraa wayita gahan viisaa argachuu dandahu jedhaniiru. Imalaan duras kooppiin paaspoortii imaltootaa gara Asmaraatti ergamas jedhaniiru.

Tikkeeta Xiyyaaraa

Balala'insi jalqabaa Kibxataas ganama sa'aa 3 Finfinneerraa eegala.

Fakkeenyaaf Adooleessa 13 Finfinneerraa ka'uun, Adooleessa 18 Asmaraadhaa imalaan deebi'uu barbaadu, tikkeetaaf Birrii 7106 kanfala.

Image copyright Getty Images

Tikkeeta kanas Aappii (Application) dhaabbatichaarraa yookaan marsariitii Ethiopian Airlines irraa bituun ni danda'ama.

Imalli kunis sa'aatii 1 fi daqiiqaawwan 10 kan fudhatu wayita ta'u, xuyyuurri Diriimlaayinar 787, imaltoota 250 ol baachuu danda'a.

Jijjiirraa maallaqaa

Asmaraatti Birriin Itoophiyaa hin dalagu. Maallaqni Ertiraa Naaqfaa jedhama. Doolaarri Ameerikaa tokko, Naaqfaa Ertiraa 15tti jijjiirama.

Hoteela

Asmaraatti, filannoon hoteelaa akka Finfinneetti argamuu dhiisuu danda'a.

Gidduu Magaalaa Asmaraatti halkan tokkoof Doolaara 45-70tti isin kaffalchiisu. Kunninis ciree fi tajaajila intarneetaa kan dabalataniidha.

Iddoowwan ciisichaa gatii kanaa gadiis argachuu dandeessu.

Nyaata

Mana nyaataa giddu galeessa Asmaraatti argamu keessa nyaataa waaddii foonii tokko Naaqfaa 100-125 ykn Doolara 6-8 argattu.

Dhugaatiin lallaafaa Naaqfaa 8 hin caalan.

Ertiraatti gosti biiraa 'Asmaraa Meelootii' jedhamu tokko qofatu jira. Isaafis Naaqfaa 18 kaffalchiisu.

Geejjiba

Image copyright Getty Images

Buufata xuyyuuraa Asmaraatii haga gidduu magaalaa gahuuf, atoobisii uummataa ykn taaksii fayyadamuu dandeessu. Atoobisii fayyadamnaan Naaqfaa 2 callaa kaffaltu. Lakkii! taaksiin naa wayya jennaan ammoo Naaqfaa 20 kaffaltu. Filannoon kan keessan.

Turtii keessan kana keessatti Mitsiwwaas daawwachuu feenaan, gara Kaabaatti km 113 qaxxaamuruun isinirraa eegama. Imalli kunis haga sa'aatii 2 fudhata.

Gatiiwwan armaan olitti ibsaman tilmaammii fi qaama sadaffarraa kan argamaniidha. Gatiin kunis sababa gibiraan garaagarummaa qabaachuu danda'u.

Odeessa kana irratti dabalata