Itoophiyaafi Eertiraan komishinii waliigaltee hojiitti hiiku dhaabuufi

Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa Mallas Alam

Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa guyyootni 100 MM Abiy Ahimad, kan milkiin hojii dippiloomaasii olaanaa itti argamedha jedhe.

Ministeerichi mata duree 'Guyyoota 100 milkaa'inawwan 1001' jedhuun miidiyaaleef ibsa kenneera.

Waliigalteen Asmaraa hojiilee dipoloomasii guyyoota 100 keesaatti hojjetaman keessaa isa hangafaati jedhan dubbi himaan Ministeerichaa obbo Mallas Alam.

Waliigalteen hariiroo siyaasaa gaanfa Afrikaa jijjiruu kun hirmaannaa qaama sadaffaatiin ala kan milkaa'edha jedhan.

Kana malees waliigaltichi biyyoota lamaan gidduutti mo'aafi mo'atamaa hambisuun lachanuu injifattoota taasiseera.

Waliigaltee Asmaraa hojiitti hiikuuf komishiniin ministiroota haajaa alaa biyyoota lamaaniin hogganamu ni hundaa'as jedhan Obbo Mallas.

Itti fayyadama buufata doonii fi dhimma viizaa ilaalchisee waan gara fuulduraa bal'inaan irratti hojjetamudha jedhameera.

Hidha haaromsaa guddicha waliin walqabatee Sudaan fi Masrii waliin hojjechuufi waliin misoomu irratti hojiin hojjetamees milkaa'ina hojiilee dippiloomaasii guyyoota 100 darban keessaa isa tokkodha jedhan.

Gama diinagdeetinis biyyattii dhiphina keessaa baasuuf guyyoota 100 darban keessatti carraaqqiin olaanaa taasifameera jedhu.

Lammiilee Itoophiyaa biyyoota biroo keessatti hidhaarra turan 3000 ol gara biyyaatti akka deebi'an taasifameera.

Dhaabbileen siyaasaa teessoo isaanii biyyoota biroo godhatanis gara biyyaa akka deebi'anif hojjetameera.

Dhuma ji'a kanaattis maqaa 'imala ida'amuu' jedhuun gara Ameerikaa deemuuf qophiin akka jiru Obbo Mallas himaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata