Waraana Itoophiyaafi Eertiraa: Obbolaan lamman garee faallaaf lolan

Koloneel Lagasee Taffaree
Goodayyaa suuraa "Nuti mallattoo waraana kanaati"

Waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture yeroo mara waraana obbolootaati jedhamee ibsama.

Kana kan dhugoomsu seenaa obboloota lamaanii waraana kana irratti tokko Itoophiyaaf tokko ammoo Eertiraaf hiriiranii lolaniiti.

"Lollii kun salphaadhumatti seenaa koofi kan obboleessa koon ibsamuu danda'a, nuti mallattoo waraana kanaati," jechuun waraana Itoophiyaaf kan lole Koloneel Laggasaa Taaffare BBC'tti himeera.

Obbolaan lamaan Laggasaa Taaffare fi Joorjoo Taaffare gudeeda tokkoo keessaa bahan, naannoo Tigraay keessatti dhalatanii Eertiraatti guddatan.

A.L.I bara 1979 keessa gareelee lama jalatti ijaaramanii qabsoo mootummaa Dargii aangoorra buusuuf taasifamutti makaman.

Inni angafaa Laggasaa Taaffaree garee Wayyaanee ofiin jedhu jalatti yoo hiriiru inni maandhaa ammoo warra Shaabiyaa ofiin jedhu jalatti hiriire.

Goodayyaa suuraa Joorjoo Taaffere, kan gama Eertiraan lolaa ture

Garee tokko jalatti waliin akka qabsaa'an inni angafaa gaafatullee, galmi isaa Dargii aangoo irraa buusuu hanga ta'etti rakkoo hin qabu yaada jedhuun itti fufan.

Caamsaa bara 1983 milkaa'aanii Dargii aangoorraa yoo buusan tokko Finfinnee tokko ammoo Asmaraa galan.

Ta'us osoo hin turiin gareeleen lamaan waraana walirratti labsanii, ilmaan haadhaa tokkoos gamaaf gamanaa wal waraanuuf hidhatanii dirree waraanaatti qajeelan.

"Yemmuu lolli sun ka'e baayyeen gadde," jedha koloneel Laggasaan.

Obboleessii maandhaa Joorjoo Taaffare ajajaa kutaa waraanaa 161 jedhamu kan Eertiraa ta'ee, inni angafaa Laggasaa Taaffare ammoo ajaja waraana mekanaayizdii Itoophiyaa ta'ee dirree waraanaa Salaamoo jedhamutti wal argan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduu maaltu yoom ta'e?

"Dirreen waraanaa Salaamoo ergamakoo jala turte, gama sanaan kutaa waraanaa Eertiraa hogganee kan dhufe Obboleessakoo ta'uu odeeffannoo qaban ture," BBC'tti himeera." jedha.

Loltoota obbolaan lamaan ajajanitu wal waraane.

Odeeffannoo kana dursanii kan argatan ajajoonni waraana Itoophiyaa "obboleessa kee baraaruuf jettee kallattii malee akka hin dhukaasne naan jechaa turani," jedha.

Jorjoo Taaffare dirree sanarratti yoo wareegamu, inni madoo ta'ee lolli sun injifannoo Itoophiyaan goolabamuu dubbata.

"Ta'us injifannoon sun anaaf injifannoo hin turre," jedha.

"Yeroon du'a isaa dhaga'e baayyeen gadde, dhiigii waraana kanaratti dhangala'e sammuukoo keessaa haqamuu hin danda'u" jedha.

Harmeen isaa, wa'ee du'a Joorjoo utuu itti hin himamiin, dhiyoo Itoophiyaa kessaatti boqotte.

'Gaddaa mucaa ishee dhabuu irraa olchuunii yaadneti," jedha.

Odeessa kana irratti dabalata