"Buqqaatonni Gujii fi Geediyoo dagatamaniiru" Waldaa Fannoo Diimaa

ICRC Image copyright ICRC

Hawaasni Idil-Addunyaa rakkoo buqqaatonni kibba Itoophiyaa keessa jiraniif gurra hin laatne jechuun Waldaan Fannoo Diimaa Idil-Addunyaa qeeqeera.

Dursaan Waldichaa Shariin Hanaafii lammiilee kuma 800 qe'eesaaniirraa buqqa'anii rakkoo keessa jiraniif xiyyeeffannaa kennaa dhabuun boodarra rakkoo hordofsiisuun waan hin oolle jedhan.

Wayitiin itti deemamaa jiru ganna ta'uusaatiin kan ka'e buqqaatonni walirratti heddummaatanii jiran kunneen dhibeewwan daddarboo garaagaraaf saaxilamuu danda'u sodaan jedhus ka'aa jira.

Waldichi ibsa har'a baaseen Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa waliin ta'uun bakka buqqaatonni jiran daawwachuusaa ibsee haallisaan keessa jiran yaaddessaa ta'uu eereera.

Haala yaaddessaa buqqaatonni keessa jiran kanaaf hawaasni idila-addunyaa xiyyeeffannaa kennaa akka hin jirres hubachuusaa ibseera waldaan kun.

Haalli buqqaatonni keessa jiran kabajuma namummaasaaniillee kan irraa mulqe ta'uu kan dubbatan Dursaan Waaldichaa manneen barnootaa, biiroolee, manneen amantaa keessa waan nyaatanii fi dhugan utuu hin argatan jiraachaa jiru jedhu.

Akka ibsichaatti buqqaatonni kunneen nayaataa fi bishaan qulqulluu argachaa hin jiran.

Waldaan kun waldaa damee Itoophiyaa waliin ta'uun Godina Geediyoo Aanaa Koocharee keessa kan qubatan buqqaatota kuma 100 ta'aniif deggersa akka taasisu beeksiseera.