Doolaarri hanqina qoricha uumee

Doolaarri hanqina qoricha uumee

Rakkoon hanqina sharafa alaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hanqina qorichaa uumeera.