Simannaa gootummaa garee kubbaa miilaa Faransaayiif

Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf
Ibsa waa'ee suuraa,

Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf

Gareen kubbaa miilaa Firaansi Waancaa Addunyaa bara 2018 mo'atan Paarisitti deggertoota kuma hedduutiin simannaan ho'aafi seena qabeessa ta'e taasifameeraaf.

Oomaan deggertootaa kuma hedduutti lakkaa'aman taphattootaafi leenjisaa garee kubbaa miilaa Firansi simachuuf ba'an faayaaa adda addaa halluuwwan alaabaa biyyattii diimaa, adiifi cuquliisaan faayameen ulaa xiyaara keessaa hanga ba'anirraa kaasanii guutummaa magaalaa keessatti simannaa ho'aa taasisaafii jiru.

Kanatti aansuudhaanis gareen kun simannaa idlee Pirezedaanti Imaanu'eel Maakirooniin taasifameeraaf.

Kun Firaansiif mo'annaa Waancaa Addunyaa lamaffaadha, kan bara 1998'tti aansee jechuudha.

Akka waajirri Pirezedaanti Maakiroon beeksisetti taphattoonniifi leenjisaan isaanii badhaasa akka biyyattiitti ol-aanaadha jedhame - Légion d'Honneur badhaafamu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Huugoo Looriis yeroo xiyaararraa bu'an waancaa qabatee ba'aa jiru

Qeellisaan garee Huugoo Looriisiifi leenjisaan isaanii Didiyeer Deshaamsi waancaa abbaa warqee qabatanii miseensota garee kubbaa miilaa keessaa warra jalqaba deggertoottti ba'anidha.

Ibsa waa'ee suuraa,

Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf

Maakirooniifi haati warraa isaanii Birigtiin taphattoota kanatti makamanii faaruu alaabaa masaraa keessatti gaggeefame miidhagsaniiru.

Maakiroon taphattoota galateeffachuun, "isin nu boonsitan" jedhan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Birigiiti Maakiroon Waancaa Addunyaa taphataa Paawul Pogbaa waliin qabattee

Simannaa pirezedaantiin qopheesserratti taphattoota 1,000 ta'an kilaboota gara garaa biyyattii keessaa dhufan dabalatee namoonni 3,000 ta'an afeeramaniiru.

Namoota simannaaf ba'anii gammachuu ibsatan keessatti ammoo dubartoonni deggersaaf ba'an qoccolloon saalaa akka irra ga'ellee gabaafameera.

Deggersi kun alkan dabalatee guutummaa Firaansitti kan gaggeeffamaa ture yommuu ta'u qoccolloofeedhii saalqunnamtii dubartootarra ga'e dabalatee bakka toko tokkotti okkarri uumamuunnis dhaga'ameera.