Itiyoo-Ertiraa: Badhaasa warqee maraa Isaayyaas Afawarqiif

Adde Angaatuun

Badhaasa kana kanan kenneef jedhan haati kun, tokkoffaa tokkummaa fiduuf jedhanii namoonni keenya waan ta'uufi hin taaneen hedduun dhumaniiru. Lammaffaa ammoo nagaa bu'eef miirkoo ibsachuuf. Sadaffaa ammoo amma ijoolleen Oromoo ga'an mullisuuf jedhan.

Gosa warqee badhaasa kennan kanaa gaafatamanii Adde Angaatuu Hayilee warqeen kun warqee qulqulluu Wallaggaa, Dambi Dolloo keessaa ba'udha jedhan.

Gaaffii warqeen kennaa Pirezedanti Isaayyaasiif kennan kun giraama meeqa ta'a jedhameef, akka giraamaan hin beekamne himanii, "Warqeen biyya keenyaa waqeetaan beekama. Warqeen kun waqeeta lamadha."

Haati kun tilmaam qarshii warqeen kun baasuu danda'us himuun hin barbaachisu jedhan. Kun jedhan, qarshii hanga kanaa baasa jechuu osoo hin taane keessa kee, maalummaa kee agarsiiisuuf kan ta'udha jedhan.

"Kennaan qarshiin hin tilmaamu. Qarshii yeroo hundaa ni argatta, yeroo hundaa ni dhabda. Garuu horii miti waanti guddaan. Anaan sabni keenya maali kan jedhu mullisuuf kana kan na gochisiise malee," jedhu Aadde Angaatuun.

Pirezedaantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqiif bakka itti badhaasa warqee kana kennaniif Maasaraa Mootummaa kan galuu danda'an beellama qabsiisanii eyyamsiisuun akka ta'e kan dubbatan Aadde Angaatuun kennaa kana kennuuf ofumaan akka kaka'anis ibsaniiru.

Pirezedaanti Isaayas akka biyya isaanii daawwattaniif isin afeeraniiruu kan jedhuuf, "Kanaan booda Ertiraan biyya kooti. Yoo barbaanne konkolaataan yookaan xiyyaaraan deemuu ni dandeenya," jedhan.

Badhaasa Pirezedaanti Isaayyaasiif erga kennanii booda namoonni hedduu akka bilbilaniif himanii, guyyaa sana hanga alkan keessaa saatii sadetiitti ergaa bilbilaa keessumsiisaa turuu dubbatu. "Alkan hanga sadetiitti ergan keessumeessee booda dadhabeen rafe," jedhan.

Bilbilli yeroo baayyee bilbilamuurraa kan ka'een chaarjii waan dafee dafee fixatuufis bilbila lamaanan fayyadama jedhan.

Bilbilli bilbilamuun hanga ar'aatti akka hin dhaabbatiin jirullee dabalanii himaniiru Aadde Angaatuun.