Daandiiwwan gara Asmaraa geessan hangam amansiisoo dha?

Karaa Finfinnee gara Asmaraa geessu walakkaan
Ibsa waa'ee suuraa,

Karaa Finfinnee gara Asmaraa geessu walakkaan

Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa nageenya karaa gara Ertiraa deemu ifa baasera.

Daaandiiwwan ijoo gara Ertiraa geessan imala gara fuulduraa godhamuuf akka adda baasame daarektarri sab-quunnamtii abbaa taayitichaa obbo Saamson Wandimmuu dubbataniiru.

Gariin sadarkaa amma jiraniin tajaajila kennuu kan danda'an tahuufi gariin immoo erga sakatta'amaniifi suphaan godhameefi booda qophii tahuu jedhaniiru.

Finfinnee irraa ka'e Gondariin godhee gara Humaraa fi riqa Takazeen karaan aspaaltii 991km dheeratuufi gara Ertiraa geessu nagaan akka jiruufi haa ta'uutii yeroo dheeraaf riqicha Takazee irratti konkolaataan deemee waan hin beekneef sakatta'amuu qaba jedhaniiru.

Haala wal-fakkaatuun Finfinneerraa ka'ee Moojoo, Awaash Arbaa, Dichi'eettoo fi Bureerraan godhee karaan aspaaltii 879km Asab galu, yeroo ammaatti tajaajila kennaa kan jiru tahuu himanii, karaan Dachi'eettoo hanga Buree geeddaraa waan taheef sadarakaa murtaa'een konkolaataaf rakkisaa tahuu danda'a jedhaniiru.

Marab akkamiin gahu?

Karaan aspaaltii 933km Finfinnee irraa ka'ee Addigiraatiifi Zaalaambassaan gara Asmaraa geessu qophii tahuusaa daarektarichi mirkaneessaniiru. Karaan aspaaltiifi cirrachaa 1005km inni hafe immoo Finfinnee, Maqalee, Adawaa, Raamaa irraan gara Marab geessu keessumaa Adawaa hanga Marab karaan jiru immoo ijaarsi godhamaa akka jirus himaniiru.

Riqichi laga Marab gama wal-fakkaatuun sakatta'amuu qaba jedhaniiru.

Karaa sana fayyadamuun imaltoota geejibuu yerootti jalqabamu garuu kan ifa godhu abbaa taayiticha dha jedhaniiru.