Caalaa Bultumee: 'Oromoof nan wareegama malee Oromoo hin ajjeesu'

Weellisaa Caalaa Bultume

Kaleessa kutaafi amantiin walqoodnee argineerra. Kaayyoon koos Oromummaa dhugaa irratti hundaa'uun saba kana walitti hidhuu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gara Itoophiyaatti deebi'eera.

Dhuma bara 2013 ture sababa ilaalcha siyaasaa qabun gara biyya alagaatti kan baqate.

Sirbi maastar pilaanii qindaa'aa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee mormuun sirbe fi 'Maastar Pilaanii' jedhamu immoo namoota hedduun akka beekkamu fi jaalatamu isa taasiseera.

Sirbichi qabsoo diddaa karoora maastar pilaanii irratti gumaacha olaanaa kan qabu ture.

Namootni sirbootasaa yeroo dhaggeeffatan qabamanis 'memory card' liqimsiisuu, reebbichi fi hidhaan irratti qaqqabaa ture.

"Ani walaloo sirba maastar pilaanii nyaadhee quufee miti kanan barreesse. Bosona keessaatti jaallan koo biratti muka jala ciiseen barreesse" jechuun Caalaa Bultumee dubbata.

Namni tokko waa yeroo hojjetu jijjiirama nan fida jedheeti kan hojjetu, sirbi koo maastar pilaanii jedhus jijjiirama fideera jedha.

Keeniyaa hanga Afriikaa Kibbaa

Dhibeen qabsoo Oromoo hedduu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee wal morkiin dhaabolii siyaasaa Oromoo gidduu jiru uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa akka qabu hima.

Wayita Keeniyaa keessa turettis mootummaan Itoophiyaa Keeniyaa keessatti isa barbaachisaa waan turef akkasumas irra deddeebin hidhamnaan gara Afriikaa Kibaatti baqachuuf akka dirqame dubbata.

Artiist Caalaa Bultumee sirbootasaa baay'ee biyya alagaa wayita turetti sirbe.

Biyyarraa fagaatee sirbus sirbootni isaa garuu biyya keessatti qabsoo finiinsaa fi jijjiirramoota siyaasaa fidaa akka turanis artiist Caalaa Bultumee dubbata.

Yakka Ajjeechaa

Ji'oota muraasaa as maqaan artiist Caalaa Bultumee Afriikaa Kibbaatti du'a dargaggoo Mahaammad Sa'id waliin walqabatee heddu ka'uu eegale.

Doorsisa sababa du'a Mahaammad Saidin irratti ka'e baqachuunis nama lammii biyya biraa biratti hirkatee akka ture artiist Caalaa Bultumee hima.

Ajjeechaa dargaggoo kanaan walqabatee maqaansaa ka'uunsaa tapha siyaasaa akka ta'e kan dubbatu Caalaan "Oromoof nan wareegama malee hin ajjeesu, kijiba guddaatu narratti oofamaa jira" jedha.

Gara biyyaatti deebi'uu isaafis sababni doorsisa Afriikaa Kibbaatti narratti qaqabe osoo hin taanee dammaqiinsa siyaasaa uummata Oromoo fi jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru akka ta'e hima.

Muuziqaa fi barnoota

Artiistiin Oromoo haala jiru waliin tarkaanfata kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gaheen artiistii tokkoo haala uummata keessa jiru, wanta gaaris ta'e yaraa uummataaf ibsuu akka ta'e dubbata.

Gara fulduraattis rakkoon siyaasaa uummata Oromootti yoo cimte sirboota siyaasaa sirbuu akka itti fufu, yoo haalli jiru gaarii ta'e immoo aadaa Oromoo fi sirna gadaa cimsuu akkasumas uummata Oromoo biyya keessa jiran uummata Oromoo biyyoota ollaa keessa jiran waliin walitti fiduuf akka hojjetu hima.

Barnootasaa kutaa kurnaffaadhaa addaan kute itti fufuu fi daa'imman abbaa fi haadha hin qabne guddisuu fi deggaruunis wantoota artiist Caalaa Bultumee gara fulduraatti hojjechuuf yaade dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata