Wallagga Bahaa: Namtichi reeffa guyyaa afur bule kaasuuf yaale hidhame

Nama du'e bol'a awwaalchaa keessaa baasuuf wayita yaalii godhu Image copyright Screen Capture/Facebook
Goodayyaa suuraa Nama du'e bol'a awwaalchaa keessaa baasuuf wayita yaalii godhu

Obbo Balaay Biiftuu jiraataa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa yoo tahan wiixata darbee ture adunyaa kanarraa du'aan kan boqotan.

Maatiinsaa gadda guddaarra osoo jiranii namni Geetaayawuqaal Ayyalee jedhamu gara maatii nama du'ee kanaa deemuun macaafa qulqulluu keessaa seenaa du'aa ka'uu Alaazaar isaanitti hime.

Kanumaan Balaayis ni ka'a jechuun maatii fudhatee gara lafa awwaalcha Waldaa Guutuu Wangeelaa ganda 01 keessa jiruu adeeme.

Hojjetaan wangeelaa waldichaa Obbo Dhinsaa Dabalaa, "namootni baay'een karra banachuun yommuu ol galan arginee gadi baanee yoo gaafannuu Balaay ni ka'a Balaay ni ka'a sagalee jedhu dhageenye," jedhan.

''Kun dambii waldaa keenyaa miti awwaala kana hin diigiinaa jedhee yoon itti himu, atimmoo du'aa ka'uusaa jibbiteeti jechuun namootni na rukutuuf natti kaanaan na baqadhee'' jechuunis BBC'tti himaniiru.

Dabalataan namoota awwalicha bareechanii hojjetanii gara xumuraatti fidanillee achirraa ari'uun awwaalicha qotuu eegalan jedhu.

"Kanumaan namtichi Geetaayawuqaal jedhamu kun mataa reeffichaa irraa uffata itti maramee ture kaasuun gadi itti jedhee Baalay ka'i Balaay ka'i jechuun itti iyyaa ture."

"Homaa jijjiramni gaafa dhibus diriirfatee irra ciisuun ka'i! ka'i! jechuun iyyee dadhabee 'innoo hin danda'amne' jechuun dhiisee yommuu bahu namootni achi turan dhugumayyuu ati sobduudha jechuun reebuuf itti ka'an," jedhu.

Viidiyoon wayita namtichi kun waan kana raawwatu marsaalee hawaasaa irratti namoota hedduun daawwatamaa jira.

Maatiin ni ka'a jedhee eegaa tures miira keessa galuun kaan of wallaalanii kufaniiru, kaanis akkasuma dhukubsachaa jiru jechuun obbo Dhinsaan himaniiru.

Poolisiin namticha kana to'achuun reebicha uummataa jalaa oolchanii qorannoo irratti gaggeessa jiraachuu qondaalli poolisii aanaa Limmuu Komaander Taaddasaa Amanuu himaniiru.

Namtichi gochaa kana raawwates miseensa waldaalee achi jiranii kamillee akka hin taanee komaander Taadasaan himaniiru.

Obbo Dhinsaan gochaan kun barsiisaafi dambii waldaalee amantaa kiristaanaa bakka bu'u akka hin taane himaniru.

Namtichi Geetaayaawuqaal jedhamu kun hojjetaa waajjira fayyaa aanichaa tahuus odeeffannnera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata