Dambii Doolloo: Namoonni sadi ajjeechaa dubartii ulfaan shakkaman hidhaman

Kaartaa Dambidoolloo

Miseensoti humnoota nageenyaa ajjechaa dubartii ulfaa magaalaa Dambi Doolloo keessatti rasaasaan ajjeefamteen shakkaman sadi to'anna jala oolan.

"Eenyummaan namoota kanneenii komishinii poolisii Oromiyaatiin qulqullaa'ee uummataaf ifa taasifama," jechuun dubbi himaan MNO Dr. Nagarii Leencoo BBC'tti himaniiru.

Wiixata halkan keessaa naannoo sa'aa 5:30 irratti halkan ture magaalaa Dambi Doolloo keessatti kan ajjeefaman.

Kunis komii guddaa kaasuu jiraatoonni magaalatti BBC'tti himan. Aadde Birhaanee Maammoo Aanaa Sayyoo irraa riifariin bareeffameefii gara hospitaala Dambi Doollootti imalaa turan.

Namootni jaha aadde Biraanee waliin konkolaataa miila sadii Bajaajii jedhamtun imalaa turan. Kanneen keessaa afur madaa'uu isaanii hoji gaggeessaan hospitaala Dambi Doolloo obbo Kamaal Hirkoo BBC'tti himaniiru.

Kan ajjeese eenyu?

Itti-gaafatamaa itti-aanaan bulchinsaa fi nageeya godina Qeellam Wallaggaa, Obbo Tsaggaayee Waaqjiraa halkan kaleessaa 5:30 - 6:00 gidduutti ajjeechaan raawwatu mirkaneessu.

''Bifa qulqulluu ta'en adda baafachuu hin dandeenye, odeeffannoon hawaasa keessa jiru garuu poolisii addaa Oromiyaa akka raawwatedha. Hin sakatta'ama waan akka salphaatti ilaalamu miti,'' jedhu.

Sababni isaas, humni nageeyaa kana raawwate raayyaa ittisa biyyaa, poolisii addaa Oromiyaamoo poolisii federaalaati kan jedhu adda baafaachuu qabna jedhan.

Obbo Tsaggaayen humna nageenyaan raawwatu isaatii malee qaama kamiin kuni akka mudate ni qoranna kan jedhan.

Yeroo dhukaansi dhagahame ibsaan hin dhaamne haalli jiruus nagaa ture jechuun Obbo Tsaggaayen BBC'tti dubbataniiru.

"Halkan guutuu dhukaasa dhagahaa bulla" kan jedhan jiraataan magaala Dambi Doolloo BBC'n haasofsiise tokko, ajjeechaan kun 'poolisii koora bittinneessaa Oromiyaatiin raawwatamuu hin oolle' jedhu.

"Mucaa bajaajii oofu bira erga gahanii booda haala jiru ilaalanii akka nahuu ta'anii isumaan deebiisanii namoota miidhaman hospitaala geessi jedhaniin" jechuun jiraataan magaala Dambi Doolloo kun ni dubbatu.

Yeroo ajjeechaan raawwate

Aadde Biraaneen Aanaa Sayyoo ganda isaanii Alakuu Gimbii irraa gara magaalaa naannoo Dambi Dolloo jirtu, Meexxiitti demuun bajaajiin gara Dambi Dolloo dhufan.

Harkaafi miila isaaniirra rasaasaan dhahamanii lubbuun kan hafan aadde Zahaaraa Kadir, Aadde Biraaneen dahumsatti dhiyaatanii akka turaniifi tajaajila dabalataaf gara hospitaalaa geeffamu himu.

''Buufata fayyaa Meexxiitti itti hammaate jennaan, hin dandeenyu Dambi Dollootti dabarsaa jedhani dabarsan.''

''Otoo deemaa jirru qawween nutti dhuka'u isaa argine. Abbaa dhukaases hin argine," jedhu.

Aadde Zahaaraan akka jedhanitti namoota Jaha bajaajii keessaa turan keessaa gargaaraa shofeeraatu fayyaa bahee gara hospitaalatti isaan geesse.

Namoota miidhamanii yaalii dabalataaf ergaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii Obbo Ittafaa Bashiir yeroo ta'an, kaan amaatiifi tokko immoo shofeeriidha.

Aadde Biraaneen ijoollee durbaa lama kan waggaa 8 fi shan qabu turan.

Aadde Biraaneen qomarra rasaasaan dhahamte du'uu kan himan ammoo ogeessa oppireshinii arifachiisaa hospitaala Dambi Doolloo Obbo Dirribaa Ayyaanaa.

Aadde Biraaneen "osoo daqiiqaa 15 fi 30 dursanii nu bira gahaniiru tahee lubbuu oolchina ture," jedhu.

Namoonni shan halkan kaleessaa gara hospitaala Dambi Doolloo geeffaman hundi isaanii qawweedhaan rukutamu dubbatu Obbo Dirribaan.

''Bakki rasaasaan rukutaman bakka garaa garaadha garuu walfakkaata. Harki caalu shanan isaaniyyuu qomaa ol dhahamani. Harkuma isaanii morma bukkeedha. Bakkuma tokkoodha alaamaan isaanii,'' jedhu.

Adde Biraaneen yeroo biraa du'an namoonni sadi immoo gara Hospitaala Ayiraatti yaalii dabalataaf ergamuu isaanii himu.

Haala magaalaa Dambi Dolloo

Umuriin Aadde Biraanee 35'tti tilmaamama kan jedhan Obbo Tsaggaayen ajjeechaa kana hordofe ummanni magaalaa Dambi Dolloo fi miirri hawaasaa tuqamu himu.

Akka isaan jedhanitti, sababa kanaan hojjettonni godinaa, magaalaa Dambi Dolloofi Aanaa Sayyoo har'a ganama hojii hin seenne.

Reeffa Aadde Biraanee ummanni hedduu bahe kan gaggeesse yoo ta'u dargaggoonni mormii cimaa dhageessisuu isaanii jiraattonnis qondaaltonnis mirkaneessaniiru.

''Qaamni nageenyaafi namoonni bakka sanatti argamne jirruus baay'ee gaddineerra,'' jedhu Obbo Tsaggaayen.

Yeroo adda addaatti haalli nageenyaa godina Qeellam Wallaggaatti yaddessaa waan ta'ef mootummaan humnoota nageenyaa gara godinichaatti erguun isaa ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata