Adoolessa 27 lafti addeessa gaaddiddeessiti

haguuggii addeessaa Image copyright NASA
Goodayyaa suuraa haguuggii addeessaa adoolessa 27 jaarraa 21 keessatti dheeraa.

Dacheen Addeessa gaafa haguugu Adoolessa 27 2018 mul'achuuf jira.

Haguuggii addeessaa ka akka kana dheeratu Jaarraa 21 keessatti duraan hin argamne jedha qorannoon hawaa ka Ameerikaa (NASA).

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Gaaddiddaa'uun dachee yeroo dheeraa turu mul'achuuf

Yoo milkoofte saa'ati tokko fi daqiiqaa 43 arguu dandeetta.

Gaadiddeessuun addeessaa maal?

Gaadiddeessuun addeessaa ykn kan 'Eclipse' jedhamu kun aduu, lafaafi addeessi walitti yoo aanoman uumama.

Kana jechuun lafti kallattiidhaan aduufi adeessaa qixxalamaan tahuun adeessa ifa aduu dhorkiti.

Gaaddiddeessi kunis yeroo addeessi gaaddisa lafti uumtu jala galtu uumama.

Taateen kun sa'aatii tokkoof daqiiqaa shantamii shan keessattii uumama.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Addeessii kun ka dhiigaa jedhama

Eessaafi yoom mul'atti?

Gaaddideessichi Kaaba Ameerikaan alatti Awurooppaa, Afriikaaf, Baha gidduugaleessaa, Gidduugala Eshiyaafi Awustiraaliyaatti mul'ata.

Ilaaluufis teleeskooppii osoo hin taane meeshaa salphaa fagoorraa mul'isu baayinaakulaar jedhamutu isin barbaachisa

Iddoo arguu dandeessan jirtu taanaan halkan sa'aatii 2:21tti addeessa arguuu jalqabdu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata