Sudaan Kibbaa konkolaataa haa bitataniif dolaara miiliyoona 16 miseensota Paarlaamaaf kennite

Pirezidantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir, Adoolessa 07, 208 masaraa mootummaa Yugaandaa, Inteebee yeroo gahan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Miseensonni paarlaamaa Saalvaa Kiir hanga 2021'tti aangoorra akka turan torban lama dura waligalanii turan

Miseensonni Paarlaamaa Sudaan Kibbaa 400 konkolaataa ofii isaaniif akka bitataniif liqaan mootummaa irraa kenname ummata komachiise.

Dubbi himaan Pirezidantii biyyatti akka jedhanitti garuu dolaarri miiliyoona 16 bahuun sirriidha.

Miseensonni paarlaamaa ''doqdoqqee'' fayyadamuu hin qaban jechuun dubbataniiru.

Turtii aangoo pirezidantii Sudaan Kibbaa, Saalvaa Kiir, hanga 2021'tti erga dheeressani booda liqaa akka argatan qeeqxoonni dubbatu.

Mootummaan akka jedhetti walwaraansi Sudaan Kibbaa keessa waan jiruf filannoon taasifamu hin danda'u.

Walakkaan ummata Sudaan Kibbaa beelaaf kan saaxilaman yoo ta'u waldhabdeen bara 2013 loltoota Obbo Kiirif amanamoo ta'aniifi itti-aanaa isaanii bakkaa kaafaman, Riik Machaar gidduutti ka'e sababa jedhameera.

Waldhabdeen kuni ummanni miiliyoona 3.8 ta'u mana irraa akka buqqa'u taasiseera jedha Sagantaan nyaata addunyaa (WFP).

Jiraattonni magaalaa guddoo Sudaan Kibbaa baasii mootummaa kana qeeqaniiru. Misoomaaf ooluu qaba ture kan jedhan.

''Mootummaan haala jireenya ummataaf waan dhiphatu miti. Kuni malaammaltummaadha, Akka callisanif qarshii kennaniifi'' jechuun dubartiin tokko BBC'tti kan himte.

Jiraataan biraa mindaan hojjettoota mootummaa muraasaa ji'a hedduuf hin kaffalamne. Silaa miindaaf ooluu qaba jechuun komatu.

Dubbi himaan mootummaa Ateni Wek Ateni BBC Newsday'tti akka dubbatanitti baasiin bahe yaadameeti malee hin qisaasofne jedhan.

Waggoota 5 gidduuttis liqaa kana ni deebisu jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata