Finfinnee: Maatiifi firoonni injinar Simmanyaw Baqqalaa waa'ee du'a isaanii maal jedhu?

Injinar Simmanyaw Baqqalaa, bakka ijaarsa hidha haaromsaa guddichaatti.
Goodayyaa suuraa "Nama mana ofii gatee gammoojjii keessa jiraatuuf kun hin malu"

Kaleessa konkolaataa isaanii keessatti rasaasaan dhahamanii du'uun injinar Simmanyaw Baqqalaa maatii isaanii gadda cimaaf saaxilee jira.

Bakka reeffi isaanii qoratamaa ture hospitaala Phaawuloositti maatii isaanii muraasa argannee dubbifnee turre.

"Nama mana ofii gatee gammoojjii keessa jiraatuuf kun hin malu. Maal isaan godhe, badiin isaa maal akka ta'e maaf nutti hin himan? Duuti isaaf hin malu ture," jetti miseensi maatii maqaa ishee hin himanne tokko.

"Gootni eenyu, kan biyyaaf yaadu eenyu, isa fakkeessemoo isa ta'ee argame? jechuun aarii waliin gadda isaa kan ibsatu dargaggeessi tokko, "Abbaan isaa kuraazii manaa hin qabu, inni garuu Itoophiyaa guutuu ibsuuf jecha wareegame," jechuun imimmaan waliin dubbata.

Maatii gaddaaf achi turan keessaa yeroo dhiyootti injinar Simmanyaw waliin bilbilaanis qaaman kan wal arge yoo jiraate gaafannee, yeroo mara hojii irratti waan xiyyeeffataniif maatiif firoota waliin badaa wal hin arganii deebii jedhu arganne.

"Inni yeroo mara biyyakoo, hojiikoo waan jedhuuf firri isa dagatee jira. Qalbiin isaa guutuun hojii isaarra ture," jetti dubartiin fira dhiyoodha jettu.

"Innoo gammojjii keessa ture yoom nama waliin jiraate," jechuun waa'ee jireenya hawaasummaa isaanii dubbatti.

Firooti dhihoo hospitalatti dubbifne hedduun du'a isaanii miidiyaa irraa dhagahuu dubbatu. Reeffi isanii kabaja dhabee ungulaalamuun isaa gadda isaanii hammeessuus himaniiru.

Miseensonni maatii kaan ammoo qaama mootummaa irraa namuu hospitaalatti argamuu dhabuu komataniiru.

"Waajjira taa'anii ibsa kennuun maal fayyada" jechuun komii mootummaa irraa qaban himaniiru.

Injinar Simmanyaw osoo hin du'iin guyyaa tokko dura dubbii MM Abiy Ahimad, "haala amma jiruun yoo itti fufe hidhi haaromsaa waggaa 10 keessattuu hin dhumu" jedhan jedhamerratti BBC kutaa afaan amaariffaan gaafatamanii kan armaan gadii jedhanii turan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
ኢንጂነር ስመኘው በቀለ

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata