Balaa xayyaaraa Meksiikoo: xiyaarri akkuma ka'een kufee caccabe

Lubbuu baraartota iddoo balaan uumametti

Madda suuraa, Protección Civil Durango/Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Xiyyaarri gara Meeksikoo balali'aa ture imaltoota 97fi hojjettota afur qabatee ture

Xiyaarri magaalaa guddittii Meksiikoo Duraangoo jedhamu keessatti qaqqabuus namni tokkollee akka hin du'iin bulchaa kutaa bulchiisa sanaa waabefachuun televizhiiniin agarsiiseera.

Bulchaan Kutaa Biyyaa Joosee Asipuuroo tiwiiteraan akka jedhanitti namoota 101 xiyaararra turan keessaa kan du'e hin jiru. Namoota 85 madaa'an keessaa lamarra miidhaan cimaa ga'uusaas himaniiru.

Aeroméxico toora balalii AM2431 Buufata Xiyaaraa Idil-Adunyaa Gu'aadaaluup Viktooriyaarraa gara Magaalaa Maksiikootti balali'aa turte.

Xiyyaarri kun akkuma kaateen qarqara buufata xiyyaaraatti ture kan kuftee caccabde.

Maqaafi lammummaan namoota xiyyaara kanarra turanii hammatti hin beekamne.

Operaatarri buufata xiyyaaraa Grupo Aeroportuario Centro Norte, akka jedhetti haala qilleensaa badaatu sababa akka ta'edha kan ragaan agarsiisu jedhu. Xiyyaarri kun bakkaa cimaa bubbee qabu keessaa balali'uu jalqabee rakkatee dirqamaan deebiyee bu'e jedha.

Madda suuraa, AFP/KEVIN ALCANTAR DRONES DURANGO

Ibsa waa'ee suuraa,

Xiyyaarrichi akkuma ka'een ture kan kufee caccabe

Madda suuraa, EPA/Civil Protection State Coordination

Ibsa waa'ee suuraa,

Namoonni 85 balaaa kanaan madaa'aniiru, isaan keessaa lama garuu baayyee miidhamaniiru

Imaltoota sana keessaa tokko akka televizhiinii naannootti himetti akka qilleensi baayyee hamaa ta'e xiyaara kana raasetti itti dhaga'amuu dubbate.

Qaamonni wallaansa fayyaa kennan hunduu warra miidhamaniiif tajaajila kennuudhaa dammaqoodha jedha bulchaan kutaa biyyattii kun.

Pirezedaantiin Meksiikoo Enrique Peña Nieto tiwiiter irratti akka agarsiisanitti dhaabbileen federaalaa akka gargarsa godhaniif ajajaniiru.

Buufanni xiyaaraa sun erga balaan kun uumamee cufatee jira.

Aeromexico ibsa baaseen balaa uumame kanaaf "baayyee gaddeera" jedheera, kubbaaniyaan xiyaaraa Biraazill Embraer jedhamu ammoo bakka xiyyaarri sun itti kuftetti garee tokko ergeera.