Viidiyoon sobaa Oromoota Jabuutii jiran dararaaf saaxile

Magaalaa Jabuutii
Ibsa waa'ee suuraa,

Viidiyoon sobaa miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'e Oromoota Jabuutii jiran dararaaf saaxile.

Oromoonni biyya ollaa Jabuutii jiraatan rakkoo guddaa himatu. Keessumaa hiraarsaafi reebichi torban wiixata darbe eegale akka hammaate kan BBC'tti himan.

Erga biyya sana jiraatu eegalee waggaa 10 caaluu isaa kan nutti hime Hamzaa Tolaa badiin guddaa raawwataa jiraachuu dubbata.

Sababni waldhabdee kanaa vidiyoo sobaa miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'e akka ta'e BBC'tti himeera.

Akka Hamzaan jedhutti magaalaa Jabuutii keessa qofa osoo hin taane rakkoon kun bakka hedduu jira.

Walloo irraa gara Jabuutii erga deemee baatii shan ta'u isaa kan nutti hime Indiriis Mohaammad, maddi viidiyoo sobaa dhaaba miidiyaa biyya alaa jiru akka ta'e hima.

Nami biraallee sababa kanaan namoonni hedduu reebamuufi saamamu nutti himaniiru.

Namoonni nuti haasofsiifne akka jedhanitti Imbaasiin Itoophiyaa Jabuutii jiru dhimmi kana quba qaba. Imbaasiin haala mijeesseen Poolisii Jabuutii waliin mariin taasifamus dhaabsisuu garuu hin dandeenye jedhu.

Dabalataanis, mana hidhaattillee rakkoon akka jiru Obbo Indiriis nutti himaniiru.

Imbaasii Itoophiyaa Jabuuti jiru gaafachuuf yaalluus milkaa'uu hin dandeenye.

Haata'u malee, hogganaan hawaasaa Oromoo Jabuutii Obbo Naasir Mahaammad rakkoon akka jiru mirkaneessu. Rakkon kun erga eegales guyyaa kudha lama ta'u isaa dubbatu.

Saamicha duunkaanota irratti raawwaten alatti, namoonni hedduu madaa'uu isaanii himu.

Namoonni kun dhagaa, wanta qara qabuufi kaanin kan madaa'an ta'uu kan nutti himan Obbo Naasir, haalli itti hammaate gara biyyaa kan ergan akka jiraniifi haalaan kan dhukkubsatan akka jiran nutti himaniiru.

Akka isaaniitti, sababni rakkoo kanaa rakkoo daangaa Oromiyaafi Somaaleeti.

Namoonni badii kana raawwatan bakka poolisiin hin jirretti akka ta'eefi mootummaa biyyaatti waliin mari'atanis homaa fala dhabu isaa nutti himaniiru.