Qubsuma koo 42: ''Jaalalli waliif qaban isa Itoophiyaa jiru fakkaata''

Asmarat wayita buddeen tolchitu Image copyright Asmarat Barihee

Bara 1995 Israa'eeliin daawwachuu dhaqeen haalli waan natti toleef ji'oota shan booda gaayila raawwachuun asumatti hafe.

Yeroo biyya kee gadhiistee biyya biraa deemtu wanti sitti ulfaatu inni jalqabaa qooqa, ani adaadaakoo bira qubachuun koo rakkoon kun akka na hin miine na gargaareera.

Afaan biyya sanaa baruufis ji'a afurii fi shan caala natti hin fudhanne, san boodas dafeen hojii eegale.

Gidduutti garuu, jaalalli naqabattee jennaan gara gaayilaatti seene.

Ta'us abbaa manaa koo jaalalli isaa biyyaa na hambise waliin gargar baahuun keenya hedduu na gaddisiise.

Israa'eel biyya baayyee gaariidha. Biyyan itti baqadhe ishee jalqabaa waan taateef nan jaaladhaan.

Dhugaa dubbachuuf waanin biyya koo jiru natti fakkaata. Hayyama jireenyaa dafee argachuun koo fi waggaa lamatti deebi'ee maatiikoo argachuun koo natti toleera.

Warra Israa'eel irraa kan natti tolu jireenya hawaasummaa isaaniiti. Jaalalli waliif qaban isa Itoophiyaa jiru fakkaata.

Israa'eel hanga dandeettii kee biyya itti hojjettee jiraattudha. Guddina magaalaa fi duroominaan gargar yoo bahan malee waanti Itoophiyaa wajjin walfakkeessu baayyeedha.

Image copyright Asmarat Barihee

Dandeettii addaa osoon qabaadhee wantin jijjiiruu barbaadu, nagaa addunyaa mirkaneessuuf Israa'eelii fi Paalestaayiin nagaa fi jaalalaan akka jiraatan fi boohicha haadholii dhaabuudha.

Israa'eel biyya aduun dursitee baatudha waan jedhamuuf ganama foddaa koo banee aduu fi sochi konkolaataa ilaalaa waaqa kadhachuun natti tola.

Kuni wantan guyyaa mara godhudha.

Biyyaa wantiin hedduu yaadu jaalala maatii kooti, achiis ayyaanota aadaawwan keenya mul'isanidha. Biyya kanas ta'ee hinuman kabaja.

Image copyright Asmarat Barihee

Anin yeroo hedduu kaniin nyaadhu biddeena. Israa'eel keessatti mana nyaataa nyaata biyya kenyaa dhiyeessu qaba.

Gosti nyaataa Mahiberaawii jedhamuufi dhama nyaata garaagaraa qabu baay'ee natti tola.

Nyaata warra Israa'eel keessaa gosti nyaataa 'Sineephal' jedhamu fi foon handaaqqoo mi'eessituu adda addaa fi zayitaan hojjetamus filannoo kooti.

Biyyatti deebi'uuf yeroon yaadu kaniin dursee itti qubachuu barbaadu biyyan itti dhaladhee guddadhe Goondari.

Achiis iddoo maatiin koo jiran Maqaleedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata