Yeroon 'Facebook' fi 'Instagram' irratti dabarsinu murta'aa ta'uuf jedhame

Saatiin 'Faceboo' irratti dabarsinu hangam laata? Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Saatiin 'Faceboo' irratti dabarsinu hangam laata?

Yeroo namoonni 'Facebook' fi 'Instagram' fayyadamuurratti dabarsan daangessuu kan danda'urraatti hojjechaa jiraachuu isaanii namoonni tekinooloojiiwwan kana uuman dubbachaa jiru.

Murtee kanarra kan ga'ameefis fayyadamtoonni miidiyaalee hawwaasummaa yeroo akka malee dheeraa ta'e waan irratti dabarsaa jiraniif fayyaa sammuu isaaniirratti dhiibbaa waaan uumaa jiruuf.

Haala kanaan fayyadamtoonni 'Facebook' fi 'Instagram' yeroo hangam akka fayyadamaa turan akka baran kan taasifamu yommuu ta'u, yeroon isaaniif ramadame yeroo dhumu ergaan isaan yaadachiisu ni ergamaaf.

Dabalataanis ergaan kamillee saatii muraasaaf akka isaan bira hin geenye gochuullee ni danda'u.

Fayyadamtoonni tokko tokko gaaruu tarkaanfii kana sirrii akka hin taaneefi baayyee kan hjin deemsifne dubbachaa jiru.

''Akkaataan itti fayydama miidiyaalee hawwaasummaa haarawaa hojiirra ooluuf jira jedhame kun jijjiirama bu'uuraa ni fida jedhee hin yaadu. Fayyadamtoota 'Facebook' fi 'Instagram' irratti saatii itti fayyadaman irratti jijjiirama hin fidu jedhu namni MArsariitii Oksifoordi irraa dhufe Giriin Bilaak.

Image copyright Facebook

Fayyadamtoonni appilikeeshinii 'Fcaebook' yeroo dheeraa akka irra turaniifi kunimmoo rakkoo cimaa akka isaanirraan ga'aa jiru barreeffama agarsiisu Mudde darbe dubbistootaaf dhiyeessanii ture.

Qorannoo yaalii dhiyeenya kana hojjetame barattoonni muraasni "Yunvarsiitii Michigaanitti" barataa jiran waan biraa osoo hin hojjetiin daqiiqaa 10f akka 'Facebook' isaanii qofa fayyadamaa turan taasifaman. Kanneen biroon garuu osooma 'Facebook@ fayyadamaa jiranii akka hiriyyoota isaanii waliin taphatan taasifame.

Haaluma kanaan, qorannoon kun namoonni warri osoo waan tokkollee hin hojjetii 'Facebook' fayyadaman warra hiriyoota isaanii waliin dubbachaa seeraan fayyadaman bira qabanii yeroo ilaalaman miirri hin taane akka itti dhaga'amu agarsiisuun ibsameera.

Odeessa kana irratti dabalata