Alaabaawwan biyyoota addunyaa keessaa halluun dhibe kami, maaliif?

Alaabaawwan biyyoota addunyaa keessaa halluun dhibe kami, maaliif?

Addunyaarra biyyoonni jiran halluu alaabaasaaniif kan bifa dhiilgee(purple)filatan hin jiran.

Biyyoonni Addunyaa 190 ta'an halluuwwan biroo hedduu ni fayyadamu, garuu halluun dhiilgee hin mul'atu.

Kunimmoo haala diinagdee waliin walqabata.

Halluun dhiilgee(purple) halluuwwan jiran biroo akkaan waan caaluuf.