''Guyyoota dhufan keessatti jilli ABO biyyatti gala''

Obbo Daawud Ibsaa (B) fi Obbo Lammaa Magarsaa (M)
Ibsa waa'ee suuraa,

ABO'n biyyatti deebi'ee nagaan akka qabsaa'u waliigalame

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)fi Mootummaan Itoophiyaa dhimma Oromoofi Oromiyaa akkasumas Itoophiyaa kan ilaalurratti marii ar'a Asmaraa, Eeritiraatti taasisaniin waliin hojjechuuf walii galan.

Akka dubbi-himaan ABO Jaal Toleeraa Adabaa BBC'tti himanitti, marii har'a ganama sa'aatii 3:00 hanga 7:00 taasifameen waliigalteerra gahame.

Guyyoota dhufan keessa jilli ABO gara Itoophiyaatti imalee dhaabichi akka biyyatti galu ni mijeessa, jedhan Jaal Toleeraan.

Maal maal irratti wal ta'ame?

  • ABO ifatti walabummaadhaan sagantaa isaa qabatee akka biyya keessa galee socho'u. Haaluma kanaan ABO'n biyyatti deebi'uu.
  • Mootummaan Itoophiyaa ABO akka jaarmiyaa siyaasaa qaama seerummaa qabuutti akka socho'u hayyamuu.
  • Mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti waliigaltee kan booda waraanni kan dhaabaatu ta'uu.
  • Waan Oromiyaa fi Oromummaarratti waliin hojjechuu.
  • WBO biyyaa ala jiru akkamitti akka galuu fi kan biyya keessaa akkamitti akka turu yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee ifa akka ta'u.
  • Jilli ABO guyyoota lamaa, sadii keessatti gara biyyatti galee sirna galiinsaa hooggansa Jaarmiyichaa bakka garaagaraa jiru akka mijeessu.

Akka obbo Toleeraan jedhanitti ''marii araaraa kana keessatti qaamota duruu odeeffannoo qabaniin alatti qaamni sadaffaan jaarsummaan hirmaate hin jiru.''

Kanaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABOn biyya keessatti ifatti hojjechuu kan dandeessisu tahuu hubatamee, qabsoo isaa karaa nagaa akka itti fufu waliigalame.

''Mariin araaraa kun kan hafuurri obbolummaa irraa calaqqise, wal amantaa guutuun gaggeeffameen wal tahiinsaafi wal hubannoota gahame'' jedhan Obbo Toleeraan.

Dhumarratti, dhimmoota irratti waliigalaman hojiirra oolchaa kanneen qormaataafi yeroo gaafatan dhawaataan fixachuuf koreen itti fufee xumura itti godhu saffisaan akka dhaabbatu walii galameera.

Jila Mootummaa Itoophiyaa Pireezdaantii Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamuufi Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo keessatti argamu.

Gama ABO'tiin ammoo Hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamu Jaal Ibsaa Nagawoo, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Toleeraa Adabaa fi Jaal Gammachuu Ayyaanaa keessatti akka argaman barameera.

Ministira kominikeshiinii Eertiraa kan ta'an Obbo Yamaana Gabra masqaliis, Mootummaan itoophiyaafi ABOn waliigaltee nageenyaa Asimaraatti walii mallatteessu isaanii mirkanneessaniiru.

Akka ergaa tiwiitara Obbo Yamaanatti, waliigalteen kunis walijibbaa ture ballleessuu, ABOn sochii isaa haala nagaa ta'een Itoophiyaa keessatti gaggeessuufi gareen lamaanu waliigaltee taasifame hojiirra olchuuf koree waliin hundeessuun kan hammatu ta'u ibsaniiru.