Qubsumakoo 43: Ummanni Naayiroobii dadansoodha

Filimoon Atakiltii Image copyright FILMON ATAKLTI

Filimoon Ataakiltiin jedhama, Naayiroobii Keeniyaan jiraadha. Keeniyaa ergan dhufee ganna sadi ta'eera. Maatiinkoos asuma waan jiraniif isaanii waliin hojjechuufan as dhufe.

Mana nyaataa Itoophiyaa magaalaa Naayiroobii naannoo Isliitti argamu keessa hojii geggeessa ta'en hojjedha. Manaan ammoo bakka Westlaand jedhamuun jiraadha.

Keeniyaa Itoophiyaan walbira qabe wayitan ilaalu, Naayiroobiin qabeenya uumamaan kan badhaateefi magaalaa magarisaan guutteedha. Haalli qilleensashees hedduu namatti tola.

Naayiroobittis ta'e walumaagalatti biyya Keeniyaa keessa bakki bashannanaa qabeenya uumamaan bareede hedduutu jiru. Kun ammoo magaalattiif bareedina dabalataati.

Ugaalii, Maaragweefi Gizeeriin nyaata aadaa Keeniyaa jaallatamoodha. An garuu buddeena waanan jaaladhuuf nyaata aadaa keenyaas ta'e kan biyya biroo hagas hinfedhu.

Image copyright FILMON ATAKLTI
Goodayyaa suuraa Nyaata aada Keeniyaa Ugaaliifi Gizeerii jedhaman

Yeroo mara buddeenan nyaadha. Keessattu buddeena shiroon nyaachuun jaalladha. Tarii waan mana nyaataa qabnuuf natti fakkaata.

Biyyakoo yeroo hundan yaada. Caalaattimmoo magaalaan keessatti dhaladhee guddadhee Maqalee, ganda 20, Jibiruuk jedhamuun beekamu baay'een yaada.

Kan ajaayiba natti ta'u, bakkiin keessaa hojjeedhu Isliin naannoo waci itti baayyatuufi bakka daldalaa waan taateef gandan itti guddadhe natti fakkaata. Isliin Naayiroobii keessatti bakka gabaa guddaadha. Daldaltoonni biyyoota adda addaarra dhufan Islii utuu hingahin hindeebi'anii, keessattu daldaltoonni lammii Somaalee.

Somaaloonni hedduun waan as keessa jiraataniif Somaaleerraa baqatanii warra dhufaniif, Isliin akka biyyasanii lammataatti.

Kanaafuu hiriyootan waliin guddadhetti yeroon himu, Jibiruuk irraan Jibiruuk dhufeen jedha.

Naannoo wacci itti baayya'atu waan ta'eef naannoon itti guddadhe Jibiruuk waliin wal natti fakkaata.

Kanaafuu hiriyootakootti wayoitan himu, Jibiruukrraan gara Jibiruuk dhufeen jedhaan.

Image copyright FILMON ATAKLTI
Goodayyaa suuraa Isliin (Eastleigh) bakka gabaa guddaadha

Jalqaba gara Naayiroobi yeroon dhufee, haala hojiirratti dabalame afaan wal'aaluun, naannoon keessatti hojjennu tasgabahu dhabuun kan obsa nama gaafatu ture.

Kunis yeroon jalqaba dhuftu sirakkisa malee, haalli baay'ee ulfaataadha jedhu naquunnamee hinbeeku.

Keenyaa keessatti yeroo rakkisaan wayita filannoon gahuuhda. Keessattu filanno waggaa darbe gaggeffame tasuma hinhiraanfadhu. Sababa manneen daldalaa cufaa ta'aniif, yeroo filannoon gahu hunuu kan isa barbaachisuu bitatee mana cufatee taa'aa.

Yeroo hiriiraas tanaan namoonni dhimmikuun isaan hin'ilaallanne itti hinmakamanii. Keessattu wayita dhimma siyaasaa wayita ta'u.

Image copyright FILMON ATAKLTI
Goodayyaa suuraa Qarqara galanaa Indiyaa mombaasatti argamu

Haalli Naayiroobi ture waan sodaachisaa tureef hanga filannoon dhumatuutti Magaala mombaasattan dabarse. Magaalaan mombaasa qarqara galaanaatti argamti.

Kanaarra kan hafe, uummanni Naayiroobii keessa jiraatan namoota gaariidha. Biyya kana keessa kan jibbamu yoo jiraate malaamalttummaa jiruudha.

Utuu naayiroobii jijjiiruuf carraan naaf kenname, jalqabarratti kanan balleessu malamaltummaadha.

Biyyikoo yoomyyuu nan yaada. Utuu ammaan kana wanti butee nageessu jiraate biyyakoo, bakkan dhalootakoo Maqaleettan ofargu barbaada.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata