Keeniyaatti Roobiin turistii lammii Taayiwaan ciniinee ajjeese

Roobiin Keeniyaa keessatti baayinaan argama Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Roobiin bineensa ilkaan qara ta'e qabuufi yoo dheekkamullee miidhaa cimaa geessisudha

Keeniyaatti turistiin lammii Taayiwaan tokko roobii itti dhiyaachuun suura kaasaa ture tokkoon lapheesaarra ciniinamee lubbuun isaa darbe.

Namichi ganna 66 ta'e maqaan isaa Chaangii Miingii Chuwaangii jedhamu kun osoo bineensa kana rizoortii Hara Naayivaashaa kaaba-lixa magaalaa guddittii, Naayiroobi irraa km90 fagaattee argamtutti faana bu'aa jiruu ture.

Turistiin biraan lammiima Taayiwaan ta'es madaa'uun isaa beekameera.

Waggaa kana qofa naannoo sanatti namoonni ja'a roobiidhaan ajjeefamaniiru.

Roobiin addunyaarratti bineensa guddaa miidhaa geessisuun beekamu marga dheedu barbaachaaf kan gara rizoortichaatti gadi ba'e.

Tajaajilli Qabeenya Bineensota Keeniyaa jalqaba turistoota kanneen lamaan akka lammileen Chaayinaa ta'an himee ture.

Boodarra garuu Ministeerri Dhimma Alaa Taayiwaan lammilee Taayiwaan ta'uu beeksiseera.

Akka namoonni ijaan argan jedhanitti turistoonni kun lamaan naannoo Hoteela Sooppaa jedhamutti bineensa kanatti baayyee dhiyaatanii turan.

Namichi ciniiname kun hatattamaan gara hospitaalaatti geeffamullee hedduu waan dhiigeef lubbuun isaa ooluu hin dandeenye.

Turistiin kan biraan maqaan isaa Wuu Peengii Tee jedhamu ammoo miidhaa xiqqaa irra ga'een Hospitaalaa Naa'ivaashaatti argamutti wallaansa argateera.

Dura Ta'aan Abbootii Qabeenyaa Bidiruu Hara Naa'ivaashaa Daaviid Kiloo akka gaazexaa Keeniyaa Istaar jedhamutti himetti, bishaan hara sanaa guutee bakka dheedinsaa roobiif malu waan haguugeef akka isaan gara oyiruufi naannoo hoteelichaatti gadi yaa'an dirqisiiseera.

Kun ammoo carraa bineensonni kuniifi namoonni itti walitti dhiyeenyaan wal argan dabaleera.

Roobiin ilkaan qara kan qabuu, baay'ee yeroo dheekkamu hamaa kan ta'eefi hanga kg 2, 750 kan ulfaatudha.

Afirikaa keessatti roobiin tilmaamaan waggatti namoota 500 ajjeesa.

Keeniyaan bara darbe turizimiirraaa galii doolaara biliyoona 1.2 kan argatte yommuu ta'u namoonni miliyoona 1.4 ta'an biyya gara garaa irraa biyya kana daawwataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata