Harargee Bahaa: ''Haadha warraafi ilmoo kiyya na biratti ajjeesani"

Milishaa gandaa

Madda suuraa, Getty Images

Haragee bahaa, aanaa Mayyuu Muluqqeetti kaleessa dhukaasa 'Liyyu poolisii'n baneen namootni 37 du'uufi 40 ol madaa'uu itti gaafatamtuun waajjira Koominikeeshinii aanaa Mayyuu Muluqqee aadde Tizzitaa Abbaayyi BBC'tti himan.

Kanneen miidhaan cimaa irra gahe keessaa kudhan gara hospitaala Gaara Mul'ataa kan ergaman yoo tahu, namoonni 36 immoo buufata fayyaa aanaa Mayyuu Muluqqee magaalaa Useetti wal-aanamaa jiru kan jedhan immoo itti gaafatamaa buufatichaa obbo Abdullaahii Ahimadi Kaawoo.

Haleellaa tureen miidhamanii amma buufata fayyaa aanichaatti wal-aanamaa kan jiran jiraataan nannichaa Mohammad Siraaj Ahmed Ibraahim "bakka ciisnetti hulaa bananii manatti seenanii ''haadha warraa kiyyaa, ilmoo kiyya fi mucaa ollaa na bira jirtus na biratti ajjeesani," jedhu.

"Gurra mirgaa narraa kutanii, miila na dhahanii lubbuu na dhahanii du'e jedhanii na biraa deemani,'' jedhan.

Haati warraafi ilmoon isaanii hanga yoonaa hin awwaalamne jechuun BBC'tti himaniiru.

Buufata fayyaa aanichaa keessatti yaalamaa kan jiran jiraataan biraa Abdi Abdullaahii jedhaman, ''meeshaa gurguddaa haalaan ibidda qabuun ganda keessatti nu dhahanii, anas harka keessa na dhahan'' jedhaniiru.

Manneen jireenyaa jiraattota ganda keessaa akka gubaniif meeshaalee akka saamanis BBC'tti himaniiru.

Dhukaasni araddaawwan sadii iddoo Roggee, Muluqqeefi Burqaa Jannataa jedhaman keessatti banamuuu jiraattonni nutti himaniiru.

''Namoota nagaa, dubartoota, daa'imman waggaa tokkoo gadiifi manguddoo qaroo-dhabeessa masjiida keessa jiran irratti kun raawwate," jedhu itti gaafatamtuun kominikeeshinii aanichaa Aadde Tizzitaan.

Ergasii daandiin guddaan araddaawwan kana qunnamsiisu 'Liyyuu Poolisii' dhaan waan cufameef gara iddoo sanaatti qaqqabuun hin danda'amnee, reeffallee hanga yoonaa kaasuun hin danda'amne jedhan.

Raayyaan Ittisa Biyyaa iddoo rakkoon uumame irraa km2 fagaatee yoo jiraateyyuu waan kana dhaabsisuu hin dandeenye jedhan aadde Tizitaan.

Qabeenyi hangam akka badee yoo adda baafachuu baatanillee ''manneetiin ibidda itti kaahanii gubanii, buufata fayyaa naannoo sana jirullee cabsanii dawaa keessa jiru guurrataniiru jedhu.

Kana malees, namootni 280 ol tahan araddaa afur irraa buqqa'anii magaalaa aanaa Usee jedhamtu keessa buufachuufi ammas namoonni biroo galaa jiraachuu nutti himaniiru.

Odeessa kana irratti yaada mootummaa naannoo Somaalee argachuuf jecha bilbillee deebii hin arganne.