Itoophiyaan Fayyisaa Leellisaaf simannaa gootaa gochuufiif jirti

Atileet Fayyisaa Leellisaa Olompika Riyoo irratti

Madda suuraa, OLIVIER MORIN

Ibsa waa'ee suuraa,

Atileet Fayyisaa Leellisaa Olompika Riyoo irratti

Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii agarsiisuun beekkamtummaa guddaa kan horate Atileet Fayyisaa Leellisaaf Itoophiyaan waamicha dhiheessite.

Ibsa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi Koreen Olompikii Itoophiyaa har'a baasanin simannaan gootaa isaaf taasisuf qophii ta'u isaanii ibsaniiru.

Atileet Fayyisaan waggaa lama dura erga kana godhe booda biyyatti deebi'un lubbuu isaaf sodaachisaa akka ta'e himee ture.

Turtii yeroo kanaa keessas federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaas tahe qaama ispoortii kamuurraa waamichi isaaf dhihaate akka hin turre kanaan dura BBC'tti himee ture.

Kanaafuu, waamichi Itoophiyaa irraa yeroo dhihaatu kuni kan duraati.

Hogganaan kominikeeshinii federeeshinii atileetiksii Obbo Silashii Bisraat, Ministeerri Dargaggoo fi Ispoortii simannaa kana akka qindeessu himu.

Akka isaan jedhanitti atileetichi fedhii yoo qabaate simachuuf qophii ta'u isaanii malee fedhii atileetichaa quba akka hin qabne himu.

''Wanti beekamu hin jiru. Deebi'e biyya isaaf akka fiigu garuu haala ni mijeessina,'' jedhaniiru.

Fedhii Fayyisaa

Atileet Fayyisaan yeroo adda addaatti BBC'f akka beeksisetti taanaan biyyatti deebi'uf fedhii qaba. Yeroo biyyatti galus dhihootti akka baru torban darbe himeera.

Dabalataanis, kanaan dura biyya isaaf fiiguu akka barbaadu dubbate ture.

''Qabxii gaarii fide achi keessa kan argamu yoo ta'e isaanitu filachuu qaba. Ani na filannaan fiiguuf qophiidha.''

Atileet Fayyisaa Leellisaan mallattoo mormii erga agarsiisee booda Ministira Kommunikeeshinii Federaalaa yeroosi Obbo Getaachaw Raddaa dabalate simannanaan gootaa akka taasifamuf jedhanis inni fudhachuu didee ture.

Ergasii itti dubbachuu isaanii quba hin qabani.

''Erga fedhii dhabee booda federeeshiniis ta'e qaamni biraa isa argee dubbisuu isaa ani hin beeku,'' jedhu.

Fayyisaan boodarras, bakka dorgommii itit godhe Biraazil irraa gara Yunaayitid Isteet imaluun jireenya isaa bulchiinsa Arizoonaa taasise.

Haadha warraa fi ijoollee isaa lamaan illee garasitti fudhate jiraataa jira.

Bakka dorgome marattis mallattoo mormii agarsiisaa jira. Haa ta'u malee, haalli leenjii atileetiksii achi jiru akka hin tollef BBC'f himee ture.

Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jirun hoggantonni siyaasaa fi gaazexessitoonni akkasumas kaan garaa biyyaa galaa jiru.