Raafuu maraan akkamitti kaansarii ittisa

Cabbage Image copyright Getty Images

Saayintistoonni akkamitti akka muduraaleen kan akka raafuu maraafi raafuu gurraachaa dabalatee dhukkuba kaansarii marummaaniin qabamuurraa nama oolchan dubbatu.

Gareen qorattootaa Dhaabbata Firaansiis Kiriik argadhe akka jedhutti, muduraaleen warra akaakuu baalaa ta'an yeroo soorataaf oolanii keemikaalli farra kaansarii keessatti omishama.

Qorannoon Kaansarii UK akka jedhutti muduraalee caalmaatti soorachuudhaaf sababiiwwan hedduuti jiru.

Hojiin qorannoo kun antuutaafi marrummaan qallaa laaboraatoorii keessatti hojjetanii akkamitti akka muduraaleen kun waan marrumaan keessa jiran itti jijjiiruu danda'anirratti xiyyeeffachuun hojjetan.

Akkuma gogaatti, keessi marummaanii adeemsa guyyaa afurii hanga shanii keessatti haala dhaabbataa ta'ee ni haarmofama.

Haata'u malee, adeemsi yeroo dhaabbataa kanatti haaromfamuu kun sirriitti to'atamuu qaba. Kana ta'uu baannaan gara kaanseriitti ykn akka ulaan kun dhukkubu taasisa.

Akka qorannoon maxxana dhimmoota qorannoo irratti ba'e agarsiisutti, keemikaalonni muduraalee baalaa rakkoo kanaaf faayidaa ol aanaa qabu.

Alawaada bakka itti bilcheesan keessa hanga kaanserii ittisuutti?

Qorattoonni kun keemikaala maqaan isaa indole-3-carbinol, jedhamu kan yeroo muduraalee alafkatan uumamu argatan.

"Kan gar-malee bilchaateefi daraaraa raafuu maraa jiidha qabu akka hin taane garuu mirkaneeffadhaai," jedha Dr. Gittaa Istookinger.

Keemikaalli kun asiidii garaacha keessa jiruun foyyaa'ee sirna bullaa'insa keessa darbuu isaa itti fufa.

Marrummaan gara jalaa keessatti, amala seelota warra achi keessatti yeroo hundaa akka haaromsi ta'u gargaaran dandeettii dhukkuba dandamachuu cimsuu keessatti gargaara.

Qorannon kun akka agrsiisetti sooranni keemikaala raafuu keessatti argamu indole-3-carbinol jedhamu ol aanaa qaban antuuta kaanseriirraa ittisaniiru. Innumaattuu warra qaceen sanyii isaanii carraa kaanseriif saaxilamuu guddaa qaban dabalatee kaanserii irraa itttisuu danda'eera.

Mallattoowwan kaanserii marrummaanii walitti fufinsaan mullachuu:

  • dhiiga bobbaa keessaa
  • jijjiiramawwan marrummaan furdaa keessaa kan akka yeroo barame caalaa dafanii dafanii mana boolii/fincaanii deemuu
  • dhukkubbii garaachaa, garaan bokokuu ykn cora baduu

Akka dr. Istookiinger jettutti argannoon kun "abdii kan namtti uumudha".

Isheen amma foon nyaachuu hir'istee muduraalee baayyee nyaachuu eegalteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata