Kibba Naayijeriyaatti naacha akka Waaqaatti waaqeffamu

Naacha naayijeeriyatti waaqeffamu

Kibba Naayijeriyaatti jiraattonni naacha ganna 78 kana akka Waaqaatti waaqeffatu.

Jiraattonni magaalaa Ibaadaa lubbuu qabeessa bishaan keessa jiraatu kanaaf kadhannaa isaanii akka dhagahuuf lukkuu isa sooru.

Qabeenyummaansaa bara dheeraaf kan warra Deleesooluu yoo taheyyuu isaan garuu humna hafuuraa qaba jedhanii hin amananii.

Rayifuun Yasuuf gaggeessaa maatii Deleesooluu yoo tahu ''Amantiin keenya musliima waan taheef, naachi kun humna addaa qaba jedhee hin amanu'' jechuun BBC'tti himeera.

Hakimoonni aadaa garuu naachi dandeettii addaa nama dhukkubsate fayyisuufi warri ulfaa'uu barbaadan akka milkaa'an taasisu qaba jedhanii amanu jedheera.

"Kanaaf akka naachicha waaqeffataniifi akka sooraniif hayyamneef" jedha.

"Akkasitti ture kan jalqabe, namoonnii hanga har'aattillee ni dhufu."

"Yeroo tokko tokko bobbaasaafi bishaan inni keessa jiraatu gaafachuu dhufu. Kanas dhukkuba irraa nu fayyisa jedhanii waan amananiif akka qorichaatti itti fayyadamu jechuun BBC'tti himeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata