Lolaa Finfinnee: Balaa lolaa Aqaaqii Qaallittii lubbuu baraaruuf rakkoo ta'e

Balaa lolaa Finfinnee naannoo Aqaaqii Qaallittii dhaqqabe

Roobii barii ganama naannoo sa'aa 12 irraa eegalee Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii, naannawa Hospitaala Xirunash Beejingiitti lagni guutee riqichaa ol bahuun namootarra miidhaa geessise.

Namni iddoo sanatti argamuun ijaan argeera jedhe Wandoosan Wubee ''Lolaan kun gadi fageenya meetira 9 qaba,'' jedha.

Lubbuu isaanii oolchuuf gubbaa konkolaataarra namoota bahan akka argeefi konkolaataan kun guutummaatti dhidhimuuf meetirri walakkaa qofti akka hafe dubbateera.

Lolaan tasa dhufe hojjettoota warshaa Buskutii Cheraaliyaa konkolaataa keessa turan karaa irraa maqsee hanga meetira 400 fudhateera jedhu qondaalli.

Itti gaafatamaan Komunikeeshinii Abbaa Taayitaa Ittisaa fi To'annoo Balaa Tasaa kana tahan Obbo Nigaatuu Maammoo akka jedhanitti warrii miidhaman lubbuun hafaniiru.

Konkolaaticha keessa kan jiran dubartoonni 10 fi dhiirri 10 bishaan fudhate jedhan.

Image copyright Wondesen Wube

Haa ta'u malee, isaan keessaa lama karaa foddaa bahuun daakanii bahuu dubbatu.

Jarri hafan immoo konkolaataa irra keessa taa'uun gargaarsa eegaa turan.

Gareen Abbaa Taayitaa Ittisaa fi Toa'annoo Balaa Tasaa lubbuu baraaru achi gahuus isaan lubbuun oolchuun rakkisaa waan tureef humni qilleensaa waamamuu himu.

Ta'us qilleensi helikooftaraa inumaa namoota konkolaataa gubbaa taa'ani gargaarsa eegan dhiibee bishaanitti naquuf jennaan itti dhiisani jedhan.

Sababa kanaaf, namoota lama caalaa baraaruu hindandeenye. Kanaafis, akka dhaabatu ta'e.

Boodarras lubbuu baraartonni Abbaa Taayitichaa daakuudhaan namoota 10 baraaruu himu.

Kanneen hafan jaha immoo konkolaataa ijaarsaa naannoo sana turen baraaramuu akka danda'an Obbo Nigaatuu Maammoon kan dubbatan.

Lolaa tasa dhufeen naannoodhuma sanatti daa'imman waggaa 1 tahan lama dabalatee miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa namoota sagal bidiruufi daakkiidhaan akka bahan gargaaruu isaanii Obbo Nigaatuun himu.

Sababuma lolaa kanaan, horiin 19 du'aniiru.

Namoonni baraaraman miidhamuu baatanis bishaan tarii qaama isaanii keessa seenuu danda'a yaada jedhun buufata fayyaa naannoo sana jirutti yaalamaa jiru jedhan.

''Akkamin lolaan tasaa kuni akka dhalate wanti barame hinjiru, waan rooba cimaadhaan dhufe garuu hin fakkaatu,'' jedhan sababa lolichaa yoo himan.

Akka isaan jedhanitti rakkoon akkanaa bara turtii hojii isaaniitti isaan qunnamee hin beeku.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata