Qufaaf jalqaba damma fayyadamaa jedha qajeelfamni haaraa

Honey

Madda suuraa, Getty Images

Dammaa fi qorichoonni ajaja ogeeyyii fayyaan alatti bitamuu danda'an nama qufa'aa jiruuf furmaata dursaa tahuu akka qabu, qajeelfamni haaraa bahe gorse.

Qorichi bakteeriyaa waldhaanuuf kennamu sababa adda taheen malee ogeeyyiin ajajamuu hin qaban. Sababni isaas yeroo baayyee furmaanni kennan hagas mara waan taheef.

Yeroo baayyee qufaan/qufa'uun torban lamaa fi sadii gidduutti ofii kan nama dhiisudha.

Gorsi doktorotaaf qajeelfama kana keessaa kunniin, Qoricha bakteeriyaa waldhaanuuf kennamu waliin walbaruun rakkoo qaamni namaa qabaachuu malu hambisuuf gargaara.

Antibaayotikoota garmalee fayyadamuun daariqa (infection) akka salphaatti hin yaalamneef sababa ta'a. Qaamoleen dhibee qabsiisan qoricha akka dandamatan gochuun.

'Rakkoo guddaa'

Dhugaatiin ho'aa damma waliin - akkasumas loomii fi jinjibila waliin qophaa'e, - qufaa fi dhukkuba kokkee/qoonqoof furmaata mana keessaati.

Qajeelfamni haarayaa biyya Ingiliiz irraa bahan kunnuun waan jedhan, nama qufaan qabame akka fooyyeessu ragaa muraasatu jira.

Qorichoonni qufaa wallaanuuf kennaman qabiyyee pelargonium, guaifenesin yookaan dextromethorphan jedhaman of keessaa qaban gargaaruus danda'u jedha.

Dhukkubsatoonni qufaan qabamaniis dursanii doktora bira deemuun dura maloota kanatti fayyadamuun, hanga fooyya'isi argamu eeguu qabus jedhameera.

Madda suuraa, Getty Images

Qufaaleen hedduun kan dhufan vaayirasiirraati. Kunis antibaayootikiin wallaanamuu hin danda'an.