Hogganaan duraanii tika biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Getaachaw Asaffaa eessa jiru?

Nama suuraa hin qabne
Goodayyaa suuraa Obboo Geetachewu Asaffaa suuraa kan isaanii ta'uun mirkanaa'e hin jiru

Hogganaan duraanii Tajaajila Tikaa fi Nageenya Biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Getaachaw Asaffaa walgahii Koree Hojii Raawwachiiftuu tibbanaa irratti hin hirmaanne.

Kan kana jedhan hoggantuu waajjira dhaaba siyaasaa biyya bulchu, ADWUI, Aadde Fatlawarq G/Igzaaberidha.

''Walgahii ADWUI irratti hin hirmaanne. Kana jechuun hunduu ni hirmaata jechuu miti, dhimma dhuunfaa irraan kan ka'e namni hirmaachuu dhaba,'' jedhaniiru.

Koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa Wiixata dabree eegalee hanga kaleessaatti marii taasisaa ture.

Dhiheenya miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaaleen tokko tokko hogganaan tika biyyaalessaa biyyaa bahaniiru akkasumas ajajni hidhaa irratti baheera jedhanis qondaalli mirkaneessu hin argamne.

Adde Fatlawarq akka jedhanitti yeroo muraasa dura Obbo Getaachaw Tigraayitti arganii turan.

''Yeroo dheeraa miti. Yeroo darbe Maqalee dhaqeen ture achitti isa argeera. Torban lama ta'a,'' jedhan.

Isa ajajni hidhaa itti bahe jedhuufi biyyaa bahuu isaanii isa namni haasa'u ani quba hin qabu jechuun dubbatu.

''Tigraay akka jiraniin beeka. Wantin beekullee hin jiru jedhu,'' Aadde Fatlawarq.

Yoo ajajni hidhaa bahellee dhimmichi kan dhaabaa osoo hin taane kan mootummaati jechuun himu.

''Akka dhaabaatti dhimma kana irratti wanti beeku hin jiru. Hin gamaggamne. ''

Qondaalli motummaa olaanaa waa'ee dhimma kanaa gaafanne immoo dhuma torban dhufu irratti qoratamee ibsa akka kennamu himu.

Obbo Getaachaw Asaffaa hanga yeroo dhihoo aangoo irraa kaafamanitti waggoota 17 darbanif Hogganaa tikaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru.

Pirezidantiin duraanii naannoo Somaalee, Abdi Mohaammad Omar, hogganaan kuni dhiibbaa guddaa irraan gahu himu.

Himannaan akkasii waan hin baramne ture. Dhimmichas dhaabni ADWUI quba akka hin qabne himuun ni yaadatama.

Obbo Getaachaw Asaffaa nama miidiyaa irratti dhihaachuu hin feenedha. Hanga ammaattis ifatti miidiyaatti as bahanii hin beekani.

Odeessa kana irratti dabalata