Lukkuu gurraacha dargaggoota sadi hidhaaf saaxile

Kormaa lukkuu gurraacha

Madda suuraa, Getty Images

Giinii keessatti dargaggoonni MM biyyattii Kaasoorii Forfaanaaf lukkuu kormaa gurraacha akka kennaatti waan kennaniif poolisiin qabamanii turan bilisa gadhiifaman.

MM Kaasoorii dhuma torbee darbee gara baha biyyattii, lafa paartiin isaanii deeggarsa guddaa qabutti imalanii deeggartoota isaaniif haasawa gochuutti turan.

Kana gidduutti ture dargaggoonni sadan kunneen kennaa kana kennuufii kan yaalan akka namoonni ijaan argan himanitti.

Haa ta'u malee battalumatti eegdoti MM fi poolisoonni wal tahuun sadan isaaniiyyuu to'annaa jala oolchan.

Lukkuun gurraachi akka milkii badaatti ilaalama bakka hedduutti. Kan dargaggoota kana hidhaaf saaxiles kanuma.

Kennaan isaanii akka MM irraa miidhaa geessisuuf yaalaniitti fudhatamee ture kan hidhaaf isaan saaxile.

Dargaggoonni kunneen osoo himati irratti hin dhiyaatiin bilisaan gadhiifamanii jiru.