Shamarree Hoong Koong hojiin gowwomfamtee nama hin beeknetti heerumte

Misirroo gad-jettee fuula ishee qabatte Image copyright iStock
Goodayyaa suuraa Hoong Koong hanga deebitutti akka heerumte hin barree turre

Shamarreen ganna 21 Hoong Koong tasumaa nama hin beeknetti akkan heerumuuf gowwomfameeraa jetteetti.

Hojii qopheessituu cidhaa taatee qacaramuuf jirtu irratti akka misirroo taatee akka agarsiiftu itti himame.

Cidha 'sobaa' ture garuu isheefi namichi itti heerumte ragaa gaa'elaa sirrii walii mallatteesaniiru.

Akka heerumte kan barte Hoong Koongitti erga deebiteen booda yeroo gargaarsa seeraa barbaaddudha.

Poolisiin naannichaa ragaa waan hin arganneef gargaaruu hanqannaan gara Federeeshinii Gamtaa Daldalaa Hoong Koong deemteetti.

''Gaa'ela wal-dhahaa haaraa dhufedha'' jechuun daayireektarri mirgaafi faayidaa Federeeshinii Gamtaa Daldalaa Hoong Koong, Toong Kaamgiyuu BBCtti himaniiru.

'' Kuni Hoong Koong ammayyooftuu keessatti uumamuun isaa waan hin amanamneef gaddisisaadha jedheera.

Akkamiin ta'e?

Baatii eblaattii shamarreen maqaan ishee akka hin waamamne barbaaddu beeksisa artistii kuulaa(make-up artist) leenjisaa hojjachiisuu barbaadu feesbuukii irratti argitee iyyata glachit.

Dhaabbattichi garuu akkasheen gita hojii karoorsiituu cidhaa irratti akka dorgomtuuf ishee amansiisa.

Leenjiin tolaa torbee tokkoof erga kennameefiin booda, hojiittii darbuuf cidha 'sobaa' ganda Chaayinaa Fushiyoo jedhamu irratti hirmaachuu akka qabdu amansiifamti

Ji'a waxabajjii irratti sanada gaa'elaa mallatteessiti. Akka gaazexaan chaayinaa Morning Post jedhamu gabaaseettii dhaabbatnishee gaa'elichi booda akka haqamu itti himee ture.

Ergasii garuu hiriyyaanshee akka gowwoomsaa tahe itti himti.

Shamarreen kun ammaaf heerumtee turti, wal-hiikuuf iyyachuun irra jiraata. Namni itti heerumtee eenyu akka tahe waanti beekame hin jiru.

'' Waanti raawwatame xiin-sammuu mucayyoo miidheera'' jedhaniiru Toong

Poolisiin Hoong Koong waggaatti gaa'ela gowwamsaadhaan raawwatamu 1000 ol akka argu himeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata